Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Megvertek egy MAGYAR lanyt szlovakiaban
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
abrakaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1956

PostPosted: Mon Sep 22, 2008 5:49 pm    Post subject: Reply with quote

IVO:
* Ladislav Vörös, Historický ústav SAV, Bratislava
* Signatár si ¾elá zosta» v anonymite, Ro¾òava
* Pi¹ko Juraj, Trenèín
* Janiga Martin, Bratislava
* Peter ®ák, Horné Mýto
* Hedviga ®áková Malinová, Horné Mýto
* Iveta Radiová, Svätu¹e
* Dávid Romanov, Alanya
* Peter Skrak, Bratislava
* vanda jakesova, Trencin
* Vìra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka,supervizorka, Praha
* Martin Hudymaè, Krakow
* Lóránt ml. Baráth, Veµký Meder
* Terézia Stern, Dunajská Streda
* Vojtech Stern, Dunajská Streda
* Attila Marko, Dunajská Streda
* Tibor Lengyel,Bc., Dolný ©tál
* Lucia ©èambora, asistent, Ko¹ice
* Ondrej Mészáros, obèan, Komárno
* Martin Firák, Bratislava
* László Barak, básnik, publicista, Dunajská Streda
* Juraj Tu¾inský, SZÈO, Rudno nad Hronom
* Barbora Zahoranská, Nová Dedinka
* Juraj Banykó, biológ, Ko¹ice
* János Bósza, Spolok za rovnoprávnos», Komárno
* Ivan Kamenec, Historický ústav SAV, Bratislava (CHANGENET)

Két éve egy fiatal magyar lányt azért vertek meg fényes nappal Szlovákiában, mert magyarul beszélt, majd a hatalmi gépezet összezárt, és a magyar Malina Hedvig azóta sem találta meg az igazát - emlékeztetett Gál Kinga. Egy éve pedig - folytatta - a benesi dekrétumok politikai újraélesztésével figyelmeztette másodrangúságukra az együtt élő magyarokat a szlovák parlament. (PARA)
_________________
www.commorakozigaz.shp.hu
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
FedraJoined: 27 Oct 2014
Posts: 44

PostPosted: Mon Sep 22, 2008 6:06 pm    Post subject: Reply with quote

Köszönjük Kinga! Razz
egyébként én is aláírtam az IVO felhívását.
Back to top
View user's profile Send private message
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Tue Sep 23, 2008 2:10 pm    Post subject: Reply with quote

Fedra wrote:
Köszönjük Kinga! Razz
egyébként én is aláírtam az IVO felhívását.


Kösz Fidorka Very Happy
Back to top
View user's profile Send private message
FedraJoined: 27 Oct 2014
Posts: 44

PostPosted: Sun Nov 29, 2009 4:34 pm    Post subject: Reply with quote

A Labas-főügyészség - féle orvosi 'szakvélemény' elleni petíció linkje:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=450509
Back to top
View user's profile Send private message
NTJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581
Location: Félúton

PostPosted: Mon May 17, 2010 11:42 am    Post subject: Reply with quote

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/05/17/13/Megszolalt_a_pszichiater_Malina_Hedvig_nem_hazudott_.aspx

Kalinákot nehéz megzavarni.
_________________
N. T.
Back to top
View user's profile Send private message
gyetvaiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 135

PostPosted: Mon May 17, 2010 8:26 pm    Post subject: Reply with quote

Világítson ennek a tisztességes EMBERnek a levele az egyre sötétedő Szlovákiában:
Quote:
Plné znenie otvoreného listu pre ministra Kaliòáka
Vá¾ený pán minister,

v rozhovore s pani Monikou Tódovou a pánom Miroslavom Kernom, ktorý bol publikovaný v SME 5.5.2010, ste oznaèkovali pani Hedvigu Malinovú ako "klamárku".

Dovoµujem si Vás upozorni», ¾e ste vo funkcii ministra vnútra SR a prípad Hedvigy ®ákovej-Malinovej nebol právoplatne uzatvorený. Podobne ako v roku 2006, kedy ste ju na tlaèovej konferencii tie¾ verejne obvinili.

Ako psychiater som lieèil pani Hedvigu ®ákovú-Malinovú z posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá bola spôsobená tromi psychotraumami: samotným útokom, kedy bola zbitá do bezvedomia; nátlakovým vy¹etrovaním polície, kedy pochopila, ¾e polícia ju neberie ako obe», ale páchateµku a v podstate chráni útoèníkov; ïal¹ia psychotrauma súvisela s brutálnym, rafinovaným zastra¹ovaním. Mal som (spolu s kolegyòou) s pani Hedvigou Malinovou celkovo 47 terapeutických hodín, zoznámil som sa aj s jej rodièmi, sestrou, priateµom (teraz u¾ jej man¾elom),mal som mo¾nos» pre¹tudova» si zdravotnú dokumentáciu, vrátane CD záznamu CT vy¹etrenia, ktoré preukazuje poranenia v tvári, pre¹tudova» jej vy¹etrovacie spisy, vrátane dvoch zjavne podvodných lekárskych znaleckých posudkov a je mi jasné, ¾e skutok sa stal a Hedviga Malinová je dôveryhodná osoba a hovorí pravdu!

Nie je pre mòa µahké kon¹tatova», ¾e v jej prípade klamete alebo z nejakých záhadných (?) dôvodov jednoducho nehovoríte pravdu, preto¾e mám asi prirodzenú tendenciu vá¾i» si èloveka, ktorý sa podujme vykonáva» takú nároènú a zodpovednú funkciu ako je úrad ministra vnútra. Ide predsa o bezpeèie a slobodu obèanov. Èlovek - obèan by rád veril, ¾e sa mô¾e spoµahnú» na statoènos» svojho ministra vnútra... Táto potreba je o to naliehavej¹ia, ¾e úrad ministra vnútra bol celé desa»roèia zneu¾ívaný proti vlastným obèanom a ich slobode poèas totalitných re¾imov a ¾iaµ aj poèas Meèiarovej vlády.

Medzi niektorými kolegami teraz prebieha diskusia, èi veríte nepravdám, ktoré tvrdíte alebo èi klamete vedome, prípadne, èi ide o kombináciu oboch mo¾ností. Je to èisto akademický spor, preto¾e je jasné, ¾e máte mo¾nos» dosta» sa k serióznym informáciám, z ktorých Vám musí by» jasné, ¾e pani Hedviga Malinová neklame. Tak¾e mne to v úvahách vychádza tak, ¾e ste sa vedome rozhodli klama» a doká¾ete to robi» s urèitou µahkos»ou. Mo¾no Vám vo v¾ívaní sa do tejto roly pomáha podpora ¹éfa a politického okolia. Napåòanie vytýèenej línie. Tímová solidarita.

Ako obèan, ktorý má v úcte hodnoty demokracie, právneho ¹tátu, bezpeèia a slobody jednotlivca, som pova¾oval za svoju obèiansku povinnos», napísa» Vám tento list, da» ho k dispozícii médiám a oboznámi» s ním ¹peciálne µudí, o ktorých viem, ¾e ich prípad Hedvigy zaujíma a disponujú dostatoènou dávkou empatickej schopnosti, aby si vedeli predstavi», ako by sa cítili, keby i¹lo o nich samotných alebo im blízkeho èloveka. Skúsili ste si niekedy v rámci my¹lienkového experimentu predstavi», ¾e to, èo sa stalo Hedvige, by sa stalo Vám ako obyèajnému obèanovi? Alebo Va¹ej partnerke, sestre, èi inej blízkej osobe? Prepáète, ¾e Vás nabádam k nieèomu takému stresujúcemu, ale takéto výkony patria k na¹ej kompletnej integrovanej µudskosti.

Dovoµte spomenú» e¹te jeden aspekt.

Va¹e útoky na pani Hedvigu Malinovú, ktorá je obèiankou Slovenskej republiky maïarskej národnosti, potenciálne znamenajú aj zraòovanie národnej identity ïal¹ích obèanov Slovenska maïarskej národnosti. Ide o ich pocit bezpeèného domova. Ale aj mnohých Slovákov, ktorí majú rozvinutú schopnos» empatie. Ak by Vám alebo Vá¹mu predsedovi, prípadne Va¹im poradcom, bol tento aspekt na smiech, mô¾ete si opä» urobi» imaginaèný experiment (najlep¹ie v stave uvoµnenia a pri zatvorených oèiach). Predstavte si, ¾e ste súèas»ou slovenskej men¹iny, ¾ijete v Maïarsku, jedného z Vás, povedzme priamo Vás, zbijú do bezvedomia dvaja vyholení Maïari. Keï sa preberiete, pamätáte si len, ¾e ne¾ zaèali prichádza» údery, poèuli ste za sebou tých dvoch: "V Maïarsku po maïarsky!", opakovane. Potom neskôr by Va¹i kamaráti zistili, ¾e na chrbtovej èasti ko¹ele máte nápis: "Slováci pred Dunaj, MR bez parazitov." Samozrejme v¹etko po maïarsky. Po pár dòoch by ste sa dozvedeli, ¾e ste si to celé vymysleli, lebo ste sa chceli vyhnú» práci. Neváhali ste po¹pini» dobré meno MR, minister vnútra by Vás vyhlásil za klamára, atï.

Ak Vás Vá¹ ¹éf a Va¹i poradcovia majú radi, tak by si mohli predstavi», ¾e toto sa stalo ich priateµovi Slovákovi alebo jednoducho len niekomu, kto má slovenskú národnú identitu.

Opä» Vás asi potenciálne stresujem takýmito mentálnymi cvièeniami resp. návodmi k nim. Nedovolil by som si to a nedovolil by som si Vám nieèo radi», keby som si nerobil nádeje, ¾e e¹te stále máte otvorenú cestu k prirodzenej µudskosti. Veï ako µudia sme v¹etci omylní. Ak by ste sa rozhodli ospravedlni» Hedvige, jej rodine a Maïarom na Slovensku, ale aj slovenským obèanom vôbec, verím, ¾e by si mnohí úµavne vydýchli a Va¹i volièi by Vás kvôli tomu urèite neprestali voli». Naopak, mohli by by» na Vás oprávnene hrdí.

Va¹e tvrdenie, ¾e "tí dvaja medializovaní údajní útoèníci v pohode pre¹li na detektore l¾i" ,sa mi ani nechce komentova». Ak by ste mali záujem, urobím to.

Nemal som v pláne napísa» Vám taký dlhý list. ®ivot je krátky. Ale struènej¹ie to akosi ne¹lo.

S pozdravom

Jozef Ha¹to

Pod Brezinou 84

911 01 Trenèín

17.5.2010
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
Page 35 of 35

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group