Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

MKP a szlovákiai magyarság szeméttelepe
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Fri Jan 11, 2008 12:11 am    Post subject: Reply with quote

Ti értitek ezt az emkápést?


http://www.sme.sk/c/3672657/Narodny-park-sa-rozpredava.html
Simon vysvetµuje

Quote:
Bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon z SMK hovorí, ¾e vznikol materiál, ktorý urèil, èo z majetku lesy potrebujú. „Predáva» sa má nepotrebný majetok. Ak trebárs získali les urbárnici, ako sa to stalo v Tatrách s lesmi, ktoré dostalo mesto Ke¾marok a v lese je horáreò, ¹tát sa o òu nemá preèo stara».“

Nemalo by sa v¹ak podµa neho postupova» tak, ¾e si horáreò kúpia len niektorí lesníci. „Ak predávame predajme ka¾dému. Ak predáme dvom-trom, vzbudzuje to èudný dojem.“


udv vencel
Back to top
View user's profile Send private message
GuruJoined: 27 Oct 2014
Posts: 87

PostPosted: Mon Jan 14, 2008 7:18 am    Post subject: Reply with quote

http://www.plus7dni.sk/plus7dni/zaujalo-nas/bugarov-biznis.html

Bugárov biznis

Bývalý predseda SMK rekon¹truuje pri ©amoríne ka¹tieµ

11.01.2008

Teraz sa hovorí, ¾e vlastním ka¹tieµ, ale to nie je pravda,“ reaguje bývalý predseda SMK na reèi o svojich majetkových pomeroch, ktoré kolujú po ©amoríne. Je pravda, ¾e poslanec Béla Bugár si u¾ skôr, ako opustil aktívnu politiku, splnil sen o podnikaní. Len na skok od ©amorína, kde býva spolu s rodinou, rekon¹truuje so svojimi spoloèníkmi starý ka¹tieµ, z ktorého má raz vyrás» zariadenie pre chorých a starých µudí.

Po¾ièal si:

„O tri roky, keï z politiky odídem, budem ma» pä»desiatdva rokov. Budem desa» alebo trinás» rokov pred dôchodkom, tak¾e si musím vybudova» nejaké zázemie. Chcel som postavi» hospic, ale zistil som, ¾e jeden taký s 250 lô¾kami sa u¾ neïaleko ©amorína buduje. Ale mo¾no v Rumunsku nieèo také vybudujem, lebo tam bude o dva roky stavebný boom. Ale e¹te som sa nerozhodol. Viete, èlovek má usporené nejaké peniaze, ale nemô¾em si dovoli» ich len tak vyhodi»,“ vyjadril sa pre ná¹ tý¾denník e¹te v júni minulého roka. Neubehlo ani pol roka a u¾ je spolumajiteµom spoloènosti, ktorá projekt pri ©amoríne zastre¹uje. „Na základe vá¹ho èlánku sa mi ozval èlovek, èi nechcem vstúpi» do projektu, ktorý spomínam v rozhovore,“ tvrdí Bugár, naznaèujúc, ¾e sme mu vlastne pomohli splni» jeho podnikateµský sen. „Asi tri èi ¹tyri mesiace sme rokovali a nakoniec sa dohodli. Stal som sa druhým majiteµom spoloènosti, zatiaµ som vlo¾il pätnás» miliónov korún, èas» som prefinancoval cez úver a vybielil som man¾elke a sebe úèty,“ hovorí a prízvukuje, ¾e man¾elka sa nehnevá, naopak, je rada, ¾e sa niekde realizuje, keï¾e plánuje z politiky odís».
Podµa výpisu z listu vlastníctva patrí ka¹tieµ v Rohovciach, ktorý je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky, akciovej spoloènosti Parcus. Tá ho v roku 2005 kúpila od re¹tituenta Adama Pongrácza. Rozsiahly ka¹tieµ na zaèiatku obce, ktorého len zastavaná plocha predstavuje tisícpä»sto ¹tvorcových metrov, sa postupne obnovuje a z ulice u¾ vidno vymenené okná. Obklopený je obrovským parkom, ktorý èaká takisto na rozsiahlu rekon¹trukciu a v jeho areáli pribudne dvanás» jednoizbových a dvojizbových bungalovov pre dôchodcov. Kapacita zariadenia bola pôvodne plánovaná na 250 miest, v súèasnosti sa hovorí skôr o stovke lô¾ok. „Budú tu tri zariadenia, hospic bude asi na prvom poschodí ka¹tieµa, potom dom o¹etrovateµskej starostlivosti, ten bude na prízemí a bude slú¾i» pre µudí po úraze, ktorí majú podµa zákona nárok na tridsa»dòovú rehabilitáciu, a napokon, plánujeme aj dom sociálnych slu¾ieb pre dôchodcov a invalidov.“ Obnova kultúrnej pamiatky má by» dokonèená v októbri tohto roka, úprava parku v¹ak bude pokraèova» e¹te ïal¹ích pä» rokov.

Rodinná firma:

Podµa Obchodného registra zalo¾il Bugár spolu s man¾elkou v septembri minulého roka firmu BB & G. Firma má ¹iroký záber a okrem iného je v predmete jej èinnosti sprostredkovanie rôznych slu¾ieb, poradenstvo, nehnuteµnosti. Podµa zákona o konflikte záujmov nemô¾e Bugár ako poslanec by» konateµom, a tak ho vo firme zastupuje jeho asistent Peter Vörös. Ten zároveò figuruje v dozornej rade bratislavskej spoloènosti Parcus.
„Moja mama bude ma» 74 rokov, ale je veµmi èiperná. Onedlho sa pres»ahuje z okraja ©amorína do jeho centra, tak¾e to bude ma» bli¾¹ie do obchodov aj na cintorín, kam chodieva za otcom,“ zamietavo reaguje Béla Bugár na otázku, èi uva¾uje, ¾e by dal mamu alebo svokru do domova dôchodcov. „Svokra, ktorá ¾ije s nami, má 75 rokov. Je sebestaèná, ale niektoré veci u¾ nedoká¾e. Ony majú aspoò nás. Ale sú aj takí, ktorí ¾ijú sami,“ hovorí poslanec, ktorý sa kedysi ¾ivil ako projektant.
Prestavba ka¹tieµa a priµahlého parku zhltne a¾ 250 miliónov korún, urèitá èas» peòazí by mala pochádza» z európskych fondov. „Spoloènos» Parcus projekt zrealizuje, zariadi budovy a následne ich prenajme neziskovej organizácii, ktorá to u¾ bude riadi» a pobera» aj èas» peòazí od zdravotnej pois»ovne,“ vysvetlí Bugár a ako z reklamného pútaèa sa opýta, èi vieme, preèo je dobré budova» takéto zariadenia práve v bývalom ka¹tieli. „Bohatí páni si budovali ka¹tiele na miestach, ktoré vy¾arovali pozitívnu energiu,“ dodá a vtipne prizná, ¾e to je asi to posledné, èo budúcich obyvateµov jeho zariadenia bude zaujíma».
Viac ich zrejme bude trápi» suma, ktorú za slu¾by zaplatia. Bugár ju konkretizova» e¹te nevedel, len dodal, ¾e pozná podobné zariadenia v Bratislave, v ktorých sa platí aj ¹tyridsa»pä»tisíc korún mesaène a nevadí im, ¾e majú len troch nájomcov. Verí v¹ak, ¾e budúci obyvatelia ka¹tieµa v Rohovciach zaplatia za slu¾by podstatne menej. Aj keï, samozrejme, poèíta, ¾e sa mu vynalo¾ené peniaze èasom nielen¾e vrátia, ale aj prinesú zisk. „Ale to je prinajmen¹om strednodobá investícia,“ myslí si poslanec, ktorý si takto chce finanène zabezpeèi» svoju budúcnos».
KATARÁNA ©ELESTIAKOVÁ
Back to top
View user's profile Send private message
zoltanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581

PostPosted: Mon Jan 14, 2008 7:46 am    Post subject: Reply with quote

Magyarázd meg nekem, hogy mi az ami miatt ez idekerült. Bugár bejelentette, hogy kilép a politikából. Az összeg, amiről szó van, amennyivel beszállt az üzletbe, nem valami óriási. Az ismeretségi köre megvan, tehát a knowhow nála adott. Nem ködösít, nem hazudik. Sok sikert neki a politikából való kilépése után.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Mon Apr 28, 2008 7:01 am    Post subject: Reply with quote

Nagyon érdekes dolgok történnek,
A mököpös nagykutyák versengenek ki tud nagyobbat lódítani????!!!!
A komáromi topicban Attila nincs kibékülve Andruskóval, de a mi szélhámos lovagunk a legjobb barátja, s még ő beszél kettősségről!!!!!!
No de, hogy Csáky kéreget Dobos Madách László részére egy millát, ez egy nagyon nagy durvaság más kiadókkal és az egész civilszférával szemben!!!!!!!!

De Csákyt megerősítették funkciójában, vagyis az erőviszonyok a közgyűlés óta nem változtak!!!!!

Van még valaki, aki úgy gondolja, hogy belülről meg lehet reformálni ezt a kuplerájt????!!!!
Mede távol maradt!!! Vencel mi tartott távol???!!!!
Egy privát kérdés Vencelhez, még mindig jóbarátságban vagy a mi szélhámosunkkal????!!!!

Több helyzet-elemzés született, de senkitől nem olvastam az alap-okról, amiért ide jutott az MKP????!!!!
Az MKP megalakulását követően Duray Miklóst bízta meg a Párt az alapszervezetek szervezésével, itt van a kutya elásva!!!!!
DM Zoboralján Ladányit ültette a trónra, egy szélhámost, aki kisajátította magának az MKP-t és minden járási szervezetet, ha Duray a többi járásban is hasonló kádereket segített hatalomba, akkor ne csodálkozzunk az MKP lezüllésén!!!!!
S ez még nem volt elég, a nemzetstratégák most készülnek az utolsó döfésre,
gondolkozzatok el azon, hogy milyen stratégiát tud kidolgozni Ladányi, aki Zoboralját a szakadék aljára juttatta, és ezt a csótányt nevezte ki Duray a nemzetstratégiai szórványműhely vezetőjének!!!!!!!!!!
Mind nagyobb a bűz!!!!!!!!
Back to top
View user's profile Send private message
zoltanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581

PostPosted: Mon Apr 28, 2008 7:31 am    Post subject: Reply with quote

Nem tartozok az MKP belső köreihez, inkább a választóikkal beszélgetek. Nagy a kiábrándultság az ismerősi köreimben. A magyarság nem fog a szlovákokra szavazni, hanem otthon marad. Százalékokban kifejezve ez nagyobb tragédia, mintha szlovákokra szavaznának. Tudod én nem értem, hogy hol él az MKP csúcsvezetése. A járási tagság munkája stagnál. Az egyszerű emberek más problémákkal élnek, mint pártjuk. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy az első kérdés minden fórumon és találkozón az, hogy mi a helyzet?
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Mon May 05, 2008 10:31 am    Post subject: Reply with quote

Zoltán testvér!
Ezidáig a választók nem szorongatták meg az MKP-t és az én tapasztalatom, hogy ha közben nem robban szét, akkor a következő választásokon sem lesz ez másképp, mivel tudják, hogy 7-8-9 százalékot bármikor fognak, ami elég lesz 10-15 parlamenti bársonyszékre, melyeket majd Csáky és Duray kioszt a leghűségesebbeknek!
A választók közül hányan figyelik az MKP rothadását, nagyon kevesen!!!!!
Á‰s Simon kizárásával sem fog változni a helyzet, csak ha esetleg szakadás történne a pártban, de a szakadároknak nehéz dolga lenne új struktúrákat kiépíetni, mivel többségében Csáky és Duray emberei kezében a járási és helyi szervezetek – MKP, Csemadok, SzKC, Célalapok... – kiépített irodahálózatokkal......

Simon kizárása, pontosabban KIZÁRATÁSA:
http://www.bumm.sk/fooldal/1/18573/simon-az-mkp-ban-ket-ember-mondhatja-el-a-velemenyet.html
és itt a Zoltán által figyelmünkbe ajánlott két Gábor vitája, de mint látom, hogy az OEB elnökének elakadt a hangja
http://www.parameter.sk/kulfoldbelfold/simont-zsoltot-kizarna-a-mkpbol-a-part-orszagos-etikai-bizottsaga#comment-3635
Back to top
View user's profile Send private message
zoltanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581

PostPosted: Mon May 05, 2008 11:04 am    Post subject: Reply with quote

Tisztelt Mata_Hari!

Igazad van. A választók nem fogják megszoritani ezt a pártot. Miért nem? Hát azért, mert a párt osszamosta a magyarságot az MKP-val. A szlovákiai magyarság problémáinak egyedüli megoldójaként tetszeleg, miközben nem tesz mást, mint újrairja a belső hatalmi erővonalait, és kialakitja a megélhetési politikusok új rendszerét. Sajnos ebbe Bugár is belement. Tiszteltem Bugárt valamikor. Nem használnék múlt időt, ha akkor, mikor bejelentette, hogy kilép a politikából, nem kétéves horizontban gondolkodik. Azonnal kellett volna neki lépni, és kilépni. Vagy pedig harcolni.
A másik kérdés, hogyan tovább? Az MKP lényegében uralja az összes számottevő szlovákiai magyar intézményt. A Csemadoktól egészen a szinházakig bezárólag. Állampárti módszerekkel uralja kissebbségi intézményrendszerünk minden szintjét. Mi a megoldás? Nem palotaforradalom. Sajnos itt végetér számomra az elméleti megoldások mikéntje, hogyanja keresése. Sokat gondolkozom rajta. Az MKP nem értünk van. Azonban, ahogy Te is irtad, ezt az egyszerű választó nem érzékeli. Számára az az egyszerű, hogy a választásokon bedobja a szavazatát az MKP-ra. Egy új párt esetén nagyon bizalmatlan lenne.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Tue May 06, 2008 10:15 am    Post subject: Reply with quote

A „tiszta“ MKP topicból átvitorlázok Very Happy a „lényegretörőbbe“
Attila wrote:
"Á‰rdekképviseletünk nincs. Elszalasztott a magyar párt nyolc kormányon töltött évet, de ők jól jártak. A közösségért nem tettek, többségük ma is csak magát képviseli. Kimondhatjuk, az MKP politikusainak többsége elárulta választóit."


Lényegében egyetértek Attilával, de azért
Á‰rdekképviseletünk VAN, csak az a kérdés MILYEN!!!!!?????
Á‰s nem elszalasztott 8 év, hanem totálisan elcseszett, ez nagy különbség!!!!!!!
Tehát a Milyen ez az érdekképviselet?-re kell megadni a választ, és ki mit cseszett el, aztán talán elindulhat a párt megújulása, a FELTÁMADÁS!!!!!
Á‰vek óta arról irogatok, ami Attila néhány mondatában olvasható, de érdekes, hogy Attila elmebetegnek nevezett, de miért????!!!!
Mert szerinte vannak kivételek a pártban, nem mindenki áruló, és semmiképp nem lehet áruló Zoboralja Mindenese, akihez igazi barátság fűzi.
De engedtessék meg, mi csak jobban ismerjük a nemzetmentő LOVAGJAINKAT!!!!!
Á‰n is remélem, hogy nem mindenki megélhetési gazember az MKP apparatcsikok között, de minek nevezzem azokat a „tisztességeseket“, akik csendben szemlélik az „árulók“ gazemberségeit????!!!! Ezek nem vétkesek azért, hogy semmit nem tesznek a szélhámosok ellen????!!!!

madarat tolláról, embert barátjáról“...., tehát ehhez tartsa magát mindenki, aki a zoboralji szélhámosokkal lepaktált!!!!!!

Attila testvér
adósom vagy egy válasszal a Zoboralja iskolái topicban
http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=143&postdays=0&postorder=asc&start=120

S még egy nagyon lényeges dolog, amire választ várok:

Duray Ladányit nevezte ki a szlovákiai magyarok nemzestratégiáját kidolgozó egyik műhely, a szórványműhely vezetőjének,
Ez a személy 15 éve vezető szerepet tölt be a zoboraljai közéletben, sőt országos szinten, 8 éve telesen hatalmában van Zoboralja, az eredmény pedig az, hogy lassan megszűnnek a magyar iskolák Zoboralján, de szerinte „jó és helyes úton járunk“!!!!!!
Nos Hölgyeim és Uraim,
mi erre a véleményük, elsősorban Attila, Vencel és a többi fórumozó „LL-érdekvédő“ véleménye érdekel!!!!!!!
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Wed May 07, 2008 8:40 am    Post subject: Reply with quote

A meghívásomat tartom még 2006-ból (ha jól emlékszem). Gyere el barátaiddal hozzánk előadni Zoboraljáról és az ottani túlélés lehetőségeiről. Szívesen látlak! Õszintén érdekel a téma!
Back to top
View user's profile Send private message
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Wed May 14, 2008 12:28 pm    Post subject: Reply with quote

Ejnye Attila, csak nem egyazon személyiségképzőbe jártál Ladányival????!!!!!
Köszönjük a meghívást, de nem tartjuk szükségesnek a komáromi kiruccanást, a fórumokon mindent elmondunk Zoboralja túlélési lehetőségeiről és azt is, kik a felelősök a katasztrófáért.
De mindez nem elég Duraynak, most már a szlovákiai szórványmagyarság egészét erre a szélhámosra bízta.!!!!!!!!!!!
Back to top
View user's profile Send private message
KapocsJoined: 27 Oct 2014
Posts: 8

PostPosted: Thu May 15, 2008 7:11 am    Post subject: Reply with quote

http://www.sme.sk/c/3875488/Pal-Csaky-Simon-je-bezvyznamna-figurka-v-SMK.html

Very Happy
_________________
Bármi, csak NE Madnet legyen a neve!
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Thu May 15, 2008 11:52 am    Post subject: Reply with quote

simonnal kapcsolatban lenne egy észrevételem ami az mkp egészét is illeti. simon-féle magánakció (magamutogatás stb...) a R7-es (pozsony-dsz-uj-lc) gyorsforgalmi útért folyó aláírásgyujtés ami mellé ma az mkp kozleményben "csatlakozott". minden pozitívuma ellenére ez egy aggályos projekt legalábbis az elso szakasza pozsonytól a csallokozbe. az egy dolog hogy mennyire leterhelt szakaszrol van szó kulonosen somorjáig, de viszont nem lenne szabad megfeledkezni hányan aggodalmaskodnak hogy pozsonyiak tomege vesz rajkán ingatlant, sot még lakóparkot is szerettek volna. mindenki tudja hogy mennyibe kerul pozsonyban egy szimpla lakotelepi lakás....ehez jon a sztráda rajkára, percek alatt lehet bérni a fovarosba. esetukben ugyanez lenne a helyzet somorjáról de még dsz is 1/2 órán belul lenne. elore lehet boritekolni a pozsonyiak tomeges ingatlanfelvásárlási kedvét, lakópark létesítési terveket ami magyar lakosság arányának gyorsított utemu csokkenéséhez vezetne (ezen még a legteruletibb autonómia se segítene).

egy ideillo mondás szerint a pokolba vezeto út is jó szándékkal van kikovezve...ezt jó lenne tudatosítani foleg azoknak akik annyira szeretnek stratégiáról papolni de úgy néz ki nem látnak az orrukig se, vagy ha látnak akkor max. bratyiszlava felé néznek. ilyen jó szándékkal azon változtathatnának inkább hogy az annyit unnepelt schengen után a duna mentén továbra is ne 50 km-ként legyen átkelo hanem normálisan legalább 20-25 km-ként.
Back to top
View user's profile Send private message
jclaytonJoined: 27 Oct 2014
Posts: 759
Location: Marcelháza/Pozsony

PostPosted: Thu May 15, 2008 12:05 pm    Post subject: Reply with quote

Ezen sokat gondolkoztam én is, a lényeg, hogy a magyarság így is meg úgy is megszenvedi a dolgokat. Rendes infrastruktúra nélkül nem jönnek be a cégek, elmaradottak lesznek a régiók, a térség bekapcsolásával viszont óriási ütemben felgyorsul az asszimiláció. Szóval igazán jó megoldás nincs... (az erős Magyarország hátránya, hogy a fiatalok nem Pozsonyba és Prágába mennek el, hanem Budapestre. attól még ugyanúgy ottmaradnak. nehéz ügy.)
_________________
Ezek attól jóval bonyolultabb dolgok, melyeket logikusan (és meggyõzõen) hangzó érvekkel csak úgy alá lehetne támasztani.
Back to top
View user's profile Send private message
zoltanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581

PostPosted: Thu May 15, 2008 12:48 pm    Post subject: Reply with quote

A szemléletben van a hiba. Az únió egy paradox helyzetben van. Miközben nyugati része integrálódik, eközben a keleti részen keményen folyik a nemzetállamok építése. Sajnos, hogy ehhez mi is hozzájárulunk. Minden hozzászólás alapeleme a nemzetállamban elfoglalható helyünk keresése, elfogadva a nemzetállam tényét. Az MKP sem kivétel. Nyolc éve volt rá, hogy a szlováksággal elfogadtassa a nemzetállam elvetését. Nem tett semmit. A szlovák politika demokratikusabb felével "érték" ezt el. Nyitra megyében pedig egyszerűen megmutatták, hogy ezt hogyan gondolják. Nyitra megye az abraka féle Délfelvidék lehetett volna. Gyakorlatban szolgálhatott volna példát, hogy nem a nemzetállam a megoldás. Gyakorlatban szolgáltatott példát, hogy bizony az.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Thu May 15, 2008 4:09 pm    Post subject: Reply with quote

Quote:
Rendes infrastruktúra nélkül nem jönnek be a cégek, elmaradottak lesznek a régiók, a térség bekapcsolásával viszont óriási ütemben felgyorsul az asszimiláció.


ettol nem félnék, a csallokozben ma mar az orszagos átlag alatt van a munkanelkuliseg, sot ujabban mar NR megyében is. léván az ipari park hatása egyre érezhetobb - a jarás kozel van az R1-hez. belica mondta 1-2 éve hogy azt azért sajnálja hogy NR megyérol csak a sk-magy ellentétrol beszélnek de arról nem hogy az utobbi idoben egyre tobb az beruházó.

http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/C0245BE95C265F98C12573F300485662?OpenDocument

http://tvojepeniaze.pravda.sk/investori-v-leviciach-vyssie-platy-drahe-byty-f4s-/sk_phypo.asp?c=A080511_171438_sk_phypo_p01

a keletebre levo jarasok miatt nem kell "feláldozni" a délnyugati tombteruletet, pl. lc-ról zólyomon keresztul az R1-en (ami jelenleg is kormányprioritás) és az lenedo R2-n (aminek tovabbi részeivel szamolnak 5-6 éven belul) keresztul érdemes menni ma is és ez ezután is így lesz.

hogy értheto legyen mi az az Rx,y

http://www.highways.sk/
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  Next
Page 30 of 32

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group