Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

SLOTA
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Mon Sep 11, 2006 10:02 pm    Post subject: Re: Kedves Nagykukac Reply with quoteDr. Miklós D U R A Y, Horská 2, 831 02 Bratislava

Tel.: 00 421 2 44 257 228,
E-mail: duray@slovanet.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vá¾ený pán

JUDr. Karol Gordík
Pivovarská 20
010 01 ®ilina

Vá¾ený pán doktor Gordík!

Obrátili ste sa na mòa listom dòa 23. augusta 2006 na základe splnomocnenia predsedu Slovenskej národnej strany zastupova» jeho stranu voèi mojej osobe vo veci, ktorá podµa Vá¹ho listu vyplýva z môjho vyjadrenia pre InfoRadió zo dòa 28. júla 2006.
Prijímam zmysel Va¹ej ponuky na zmier, preto¾e niè nemô¾e by» dôle¾itej¹ie pre nás, ako pokojné spoluna¾ívanie obèanov ¹tátu. Pritom si uvedomujem, ¾e Vá¹ klient, v mene ktorého ma oslovujete a ja, nie sme politickými spojencami, ba dokonca v mnohých veciach na¹e názory rozchádzajú alebo sú priam protireèivé. Napriek tomu verím, ¾e ani u vá¹ho klienta, ani v okruhu jeho volièov nepreva¾uje snaha o rozdúchavanie nepokojov v krajine.
Bohu¾iaµ v tomto roku sme svedkami eskalácie protimen¹inovej a protimaïarskej nálady na Slovensku, ktorú ostatne mohli vyvola» aj niektoré ne¹»astné výroky predsedu SNS.
V¹etci sme zodpovední za osud krajiny a preto nemô¾e by» nám µahostajné, ako sa dotvárajú alebo znetvorujú medziµudské vz»ahy, najmä ak ide o vz»ahy medzi spoloèenstvami rôznych etník .
Predpokladám, ¾e aj Vá¹ mandant je toho istého názoru: spoloèenský a obèiansky zmier a pokojné spoluna¾ívanie medzi etnikami na Slovensku je v prospech celej krajiny. Preto navrhujem, aby sa v záujme uzatvorenia tohto prípadu Vá¹ splnomocniteµ, SNS sa di¹tancovala od výrokov svojho predsedu, a odvolala jeho nespoèetné, masmédiami roz¹irované výroky proti Maïarom a SMK, ktoré mohli roznecova» nenávis» medzi Slovákmi a Maïarmi.
Tieto výroky boli dokonca monitorované poslancom Európskeho parlamentu dr.Michl Ebnerom v júli 2006, a zbierka týchto výrokov bola doruèená v¹etkým poslancom EP.
Aj on poukázal na známe, neslávne vyhlásenie ¹tatutárneho zástupcu SNS Jána Slotu z marca 1998 o tom, ¾e sa nesmie zru¹i» vojenská základná slu¾ba na Slovensku, lebo sú potrebné tanky, delostrelectvo a vzdu¹ná obrana, dokonca treba vráti» slovenský vojenský kontingent z Kosova, aby ochraòovali Slovensko proti akciám maïarskej koalície. Alebo výrok z 15. apríla 2005, keï Slota Maïarov prirovnával k zhubnému nádoru na tele slovenského národa, ktorý treba neodkladne odstráni».
Vyzývam preto SNS, aby jej ¹tatutárny zástupca Ján Slota sa ospravedlnil spoluobèanom za svoje oplzlé (spoloèensky neznesiteµné) výrazy.
Ako príklad uvediem ïal¹ie doslovné citáty:

SLOTA: Oslavova» nielen odchod Turkov, ale aj politický odchod Maïarov
Autor: sns - Pondelok, 26.07. 2004 - 17:37:53 | Téma: Slovenská národná strana

25.júla 2004 - Slotova národná strana oceòuje slávnostné pripomínanie 340.výroèia odchodu Turkov zo starobylej kres»anskej Nitry. Národniari dúfajú, ¾e Slováci raz budú môc» oslavova» aj politický odchod Maïarov z nimi ovládaného nitrianskeho VÁšC. Ba¹ovanie predstaviteµov maïarskej iredenty tu zanecháva podobné, ak nie väè¹ie ¹kody na slovenskom národe ako ba¹ovani Turkov.

… Ak neodstavíme my Maïarov od rozhodovacích pák nielen v slovenskej vláde, NR SR, ale aj v regionálnych parlamentoch a miestnych samosprávach, kde dusia slovenský rozvoj teraz, odstrihnú definitívne oni Slovákov od politickej moci na juhu Slovenska.

…Je národnou hanbou Slovenska, ¾e v kolíske stredoeurópskeho a slovenského kres»anstva, slovenskej kultúry, historickej politickej zvrchovanosti a suverenity z èias Veµkej Moravy rozhodujú vo Vy¹¹om územnom celku výluène Maïari a Slovákom zostáva iba ¹krípanie zubov.

Vyzývam v¹etky tzv.slovensky hovoriace politické strany, aby sme spojili sily tak, aby nielen v Nitre, ale aj v iných mestách o niekoµko rokov sme oslavovali nielen odchod Turkov, ale aj koniec politickej nadvlády SMK.

5. januára 2006 (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) chce by» po septembrových parlamentných voµbách vládnou stranou. Odmieta v¹ak koalíciu so Stranou maïarskej koalície (SMK). ©éf národniarov je presvedèený, ¾e o spoluprácu so SNS majú záujem Smer-SD i SDKÁš, respektíve KDH. "V¹etko bude zále¾a» na vý¹ke percent. Som presvedèený, ¾e SNS bude ma» toµko percent, ¾e ju nikto nebude môc» obís», pokiaµ nebudú chcie» tieto subjekty kolaborova» ïal¹ie volebné obdobie s SMK. To by bol u¾ podraz na Slovensku, na slovenskom národe, keby tieto strany chceli s tými grázlami spolupracova»," vyhlásil predseda SNS.
21. 4. 2006. Hospodárske noviny – Volební lídri pre HN
SNS bola v tomto volebnom období mimo parlamentu, èím si vysvetµujete nárast podpory?
- Najsilnej¹ím subjektom tejto vlády je SMK. Táto strana poèas ôsmych rokov úèasti na vládnutí v SR dosiahla veµa nad rámec toho, èo mala vo svojich programových cieµoch. Získala takú politickú, ekonomickú, hospodársku a kultúrnu silu, ¾e skutoène u¾ je ten èlovek, ktorý sa nezaujíma o politiku, musí poveda»: dos»! Veï to je u¾ okupácia Slovenska Maïarmi. A tomu vie zabráni» len SNS.
… Èo sa týka SMK, budeme sa sna¾i» o zru¹enie tohto politického subjektu. Máme dôkazy, ¾e táto strana hrubo po¹kodzuje záujmy SR, jej základné zákony a ústavu.

20. 5. 2006. JOJ TV
„Po pièi majú Maïari! Nech ¾ije Maïarská republika. A èo mi tu bude¹ ty bra» na slovenskom území? My sme Slováci tu, my od roku Kristovho, nebude te¹ík.“

8. 6. 2006. Tlaèovka SNS
„... SDKÁš osem rokov kolaborovala so super nacionalistickou, extrémistickou a veµkomaïarsky ¹ovinistickou SMK, ktorej jediný programový cieµ je likvidácia slovenskej ¹tátnosti.“

Navrhujem zároveò, aby sme sa súèasne dohodli so ¹tatutárnym zástupcom vá¹ho splnomocniteµa o spoloènom vyhlásení, v ktorom odsúdime v¹etky prejavy protimaïarského a protimen¹inového extrémizmu na Slovensku a v ktorom by sme sa mali spoloène di¹tancova» od jednotlivcov a skupín, ktoré svojimi prejavmi – slovami, písmom, obrazmi a fyzicky – dávajú na známos» iným svoju nezná¹anlivos» a nenávis» voèi, od nich etnicky odli¹ným osobám a skupinám.
Je mi µúto, ¾e toto v¹etko som nemal mo¾nos» osobne poveda» ¹tatutárnemu zástupcovi vá¹ho mandantu, nakoµko Vá¹ splnomocniteµ Ing. Ján Slota ako poslanec NR SR je èlenom výboru NR SR pre µudské práva, národnosti a postavenie ¾ien, ktorý výbor mal pravidelné a vopred ohlásené rokovanie dòa 4. septembra 2006 v Bratislave, na ktorom sa – bohu¾iaµ – nezúèastnil. Preto som nútený Vám to v¹etko zdieµa» a¾ v poslednej chvíli,
dòa 5. septembra 2006.
Dr. Miklós Duray
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Tue Sep 12, 2006 10:37 am    Post subject: Reply with quote

Ez szép volt!!!
Back to top
View user's profile Send private message
NTJoined: 27 Oct 2014
Posts: 581
Location: Félúton

PostPosted: Tue Sep 12, 2006 10:46 am    Post subject: Reply with quote

Nagy kár, hogy én ilyen hosszú szlovák szövegnél már az elején elfáradok. Smile
_________________
N. T.
Back to top
View user's profile Send private message
wellinformedJoined: 27 Oct 2014
Posts: 38

PostPosted: Wed Sep 13, 2006 7:12 pm    Post subject: Gratulálok Reply with quote

Tisztelt Olvasó,
nem akarom megsérteni Duray Urat, de ahogy őt (a médiákban elhangzott nyilvános eszmefuttatásairól, nézeteiről) ismerem, valami azt súgja, hogy ő sokkal „nyersebben szeretett / akart / óhajtott ” volna válaszolni, de „hála Istennek” győzött a diplomácia és a józanész.

Ez a levél egy kis remekmű függetlenül attól ki esetleg hányan szerkesztették. Summa sumárum: lerovom hódolatom a levél megfogalmazói / szerzői előtt.

Kíváncsian várom a megbízott Zsolnai jogász további lépéseit.
Back to top
View user's profile Send private message
DalnokJoined: 27 Oct 2014
Posts: 688

PostPosted: Wed Sep 13, 2006 7:44 pm    Post subject: Reply with quote

Ahogy ismerem Duray urat, ebböl a levélböl az ö igazi szellemiségét érzem ami gyökeresen más, mint amilyennek öt a médiák (sajnos magyarok is) láttatják.
Igy kell ezekkel. Ettöl a Slota féléket a guta üti.
Back to top
View user's profile Send private message
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Thu Sep 14, 2006 2:53 pm    Post subject: Reply with quote

A felsorolt sérelmek ellen mit tett Duray és az egész MKP és mitől üti a guta Slotaékat???
Igric, és te ezt azokután állítod, hogy Ficoék laállították a magyarverés kivizsgálását???

Ami történt Nyitrán és máshol, az, hogy ilyen megtörténhetett, azért Duray és az egész MKP felelős!!!
Mert ezeket a sérelmeket nem Duray saját védelmében kellett volna felsorolni most, hanem a szlovákiai magyarok védelmében azonnal jogorvosláshoz folyamodni, igaz, hogy ezzel feszültebbé vált volna a szlovák-magyar viszony és sajnos az MKP elveszítette volna a „szlovák” támogatóit, de ez így is bekövetkezett!!!

A szlovákul nem tudó fórumosoknak:
Az első levélben
a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jogi képviselője felszólítja Durayt hogy nyilvánosan vonja vissza az Inforádióban elhangzott kijelentését, mikor fasiszta pártnak nevezte a Slota vezette SNS-t, kérjen bocsánatot a párttól és tagságától és pótolja az SNS-nek okozott kárt - 10 millió szlovák korona.
Ha szept. 5-ig nem történik meg a bíróságon kívüli megegyezés, akkor bírósághoz fordulnak.
2. levél:
Duray felsorolja a sok sérelmet, melyet Slota elkövetett velünk magyarokkal szemben.
Back to top
View user's profile Send private message
DalnokJoined: 27 Oct 2014
Posts: 688

PostPosted: Thu Sep 14, 2006 4:14 pm    Post subject: Reply with quote

a szlovákul nem tudó és egyébbként is tájékozatlan fórumozóknak:
Az elüttem szóló fórumozó azt kifogásolja, hogy Duray levelében egy szó sem esik Ladányirol...
Back to top
View user's profile Send private message
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Mon Sep 18, 2006 11:29 am    Post subject: Reply with quote

Kedves Igric, hogy érzed magad Miklós fenekében?
Ez a „remekmű“ (wellinformed) tárgyi bizonyíték, a szlovákiai magyar nemzetvédők (MKP és Duray) vádiratához csatolandó, amiért a védelmünkben nem tettek semmit!!!
Back to top
View user's profile Send private message
DalnokJoined: 27 Oct 2014
Posts: 688

PostPosted: Mon Sep 18, 2006 11:52 am    Post subject: Reply with quote

OO kedves Mary szuper!!!
Gyere te is ide!!! Laughing
Te, én nem vagyok senki fenekében.
Külömben..... Bocs ha megbántottalak. Csak néha nagyon vicces vagy, de tudom én is, ugyhogy bocs.
Puszi a hasadra.
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Tue Sep 19, 2006 7:49 am    Post subject: Reply with quote

Quote:
Ami történt Nyitrán és máshol, az, hogy ilyen megtörténhetett, azért Duray és az egész MKP felelős!!!


Fico is ezt mondja. Tehát te smer pozitív vagy.
Back to top
View user's profile Send private message
Mata_HariJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1155

PostPosted: Thu Sep 21, 2006 11:02 am    Post subject: Reply with quote

nogradi wrote:
Quote:
Ami történt Nyitrán és máshol, az, hogy ilyen megtörténhetett, azért Duray és az egész MKP felelős!!!


Fico is ezt mondja. Tehát te smer pozitív vagy.


Erről van szó kispalócom:
ezeket a sérelmeket nem Duray saját védelmében kellett volna felsorolni most, hanem a szlovákiai magyarok védelmében azonnal jogorvosláshoz folyamodni,
Back to top
View user's profile Send private message
nogradiJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2362

PostPosted: Thu Sep 21, 2006 11:57 am    Post subject: Reply with quote

akkor folyamodjál csak boszen, utána ha ahelyett inkább jól p...rúgnak azok akiknek a jogot kellene orvosolni és te leszel a vádlott megértenéd hogy ez egy ures szólam volt. egyébként a csaj inkább mehetett volna máshova tanulni, az 5. karnak nem túl fényes a jelene/jovoje.
Back to top
View user's profile Send private message
mikulasJoined: 27 Oct 2014
Posts: 532

PostPosted: Thu Sep 21, 2006 12:47 pm    Post subject: Reply with quote

Bagoly mondja?
Slota uszítással vádolja Bugárt
2006. szeptember 21. 12:29

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke csütörtökön azzal vádolta meg Bugár Bélát, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) az elnökét, hogy Magyarországon járva a magyar vezetőket a jelenlegi szlovákiai vezetés ellen hangolta.
A politikai viharokat gerjesztő korábbi megszólalásai óta immár két hónapja alig nyilatkozó Slota csütörtökön pártja sajtótájékoztatóján lendült ismét támadásba. Kijelentette: "nem Magyarország és nem a magyar nép, hanem a Bugár vezette Magyar Koalíció Pártjának (MKP) politikusai ellen vannak kifogásai
Back to top
View user's profile Send private message
BigmanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1667
Location: Nagymegyer

PostPosted: Sat Sep 23, 2006 9:16 am    Post subject: Reply with quote

mikulas wrote:
Bagoly mondja?
Slota uszítással vádolja Bugárt
2006. szeptember 21. 12:29

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke csütörtökön azzal vádolta meg Bugár Bélát, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) az elnökét, hogy Magyarországon járva a magyar vezetőket a jelenlegi szlovákiai vezetés ellen hangolta.
A politikai viharokat gerjesztő korábbi megszólalásai óta immár két hónapja alig nyilatkozó Slota csütörtökön pártja sajtótájékoztatóján lendült ismét támadásba. Kijelentette: "nem Magyarország és nem a magyar nép, hanem a Bugár vezette Magyar Koalíció Pártjának (MKP) politikusai ellen vannak kifogásai


Tudtam,hogy egyszer megtalálom a közös hangot a Szlotával!! Wink Wink
_________________
Bár zord a harc,de megéri a világ....
Back to top
View user's profile Send private message
wellinformedJoined: 27 Oct 2014
Posts: 38

PostPosted: Sun Sep 24, 2006 8:35 pm    Post subject: Egy "paranoia" feltételezés Reply with quote

Kedves Fórumozó Kollégáim,

Nem akarok vészjósló lenni, de a „paranoia” természetem azt sugallja, hogy a most báránybőrbe bújt Slota egy jól kitervelt kompromittáló manőver első fejezetét játszotta el.

Nekem olyan nem hivatalos információim vannak, hogy a tisztelt BB elnök úr sem teljesen ártatlan.

Nem mintha attól félnék, hogy a Béla eddig nyilvánosságra hozott nyilatkozatai valami módon sértenék a Szlovák alkotmányt, de kellemetlenül fogják az elnök úr idegeit morzsolni. Teljesen egyértelműen várható, hogy elindítanak egy parlamenti bizottsági vizsgálatot, amely BB képviselői immunitás visszavonásának indítványával fog tetőzni.

Ami a fájdalmasabb, hogy majd, szerintem, fokozatosan, step-by step, előkerülnek azok a „kompromittáló” dokumentumok, fotók, amelyek bizonyítják BB úr „kirándulásait” Magyarországra: Győrbe, Budapestre. Á‰s ez Béla idegeit felőrli, idejét teljesen lefoglalja és közvélemény figyelmét az MKP kompromittálása felé tereli.

Szerintem, ezekről a lépésekről már Slota tud, ezt a nagy mufti „LenOn-nal” már előre egyeztették, kész a több verziós forgatókönyv. A további variációk most csak BB elnök úr reakcióitól függ: minél hevesebben fog tiltakozni, kapálódzni, annál durvább, primitívebb módszerekkel fogják Bélát támadni.

Uraim, őszintén kívánom, hogy ne így történjen. Á‰s bár ne lenne igazam, de…
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
Page 3 of 13

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group