Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Világi Oszkár
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Sat Mar 26, 2011 2:51 pm    Post subject: Reply with quote

Tegnap "távozott" a MOL vezérigazgatója (magyarul úgy rúgták ki, hogy a lába sem érte a földet), vajon mi lesz a sorsa VO-nak, vagy Gyurovszkinak a TVK-ban (ha még ott van)?
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
BigmanJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1667
Location: Nagymegyer

PostPosted: Sun Mar 27, 2011 8:21 am    Post subject: Reply with quote

Janicsar wrote:
Tegnap "távozott" a MOL vezérigazgatója (magyarul úgy rúgták ki, hogy a lába sem érte a földet), vajon mi lesz a sorsa VO-nak, vagy Gyurovszkinak a TVK-ban (ha még ott van)?


...megválasztják a Mol igazgató tanácsába!!!!
_________________
Bár zord a harc,de megéri a világ....
Back to top
View user's profile Send private message
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Sun Dec 25, 2011 10:56 am    Post subject: Reply with quote

A napokban nyilvánosságra került "Gorilla" leleplezödokumentumban is hogy milyen sokszor van említve VO...

Bár aki olvasgatta ezt a topikot, az számára semmi új a nap alatt.

http://dolezite.sk/Cely_zaznam_ITP_GORILA_142.html

Quote:
Ha¹èák u¾ predbe¾ne o tepláròach rozprával s Világim. Schválenie privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len cez FNM.


Quote:
Ha¹èák sa vtedy (1998) stretol s financmajstrami DS Èeèetkom a Blahom, sedeli tam aj Oszkár Világi a Ernest Valko, ktorí chceli polovicu z uvedenej sumy, inak bude ma» PENTA problémy.


Quote:
Najväè¹ie podvody robí podpredseda predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Ha¹èák dal ©evèíkovi príkaz stopnú» Wollnerovi v¹etky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tie¾ odstavi» Rap¹íka a chce sa sta» gen. riaditeµom a predsedom predstavenstva SE,
a.s. Ha¹èák sa rozhorèuje, ¾e Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie Malchárek.


Quote:
Aj v predstavenstve a aj v dozornej rade SE je u¾ schválený projekt informaèného systému pre GovCo, a s. za 170 mil. Sk, ktorý dodá americko-izraelská firma NESS Technologies. Obchod riadil za Pentu Peter Benedikt. Provízia z obchodu na rozdelenie je 21,5 mil. Sk. Ha¹èák to pôvodne plánoval rozdeli» na tretiny (Világi, Malchárek, Gro¹aft) ale nestihol to oznámi» Világimu a Gro¹aftovi. Ha¹èák sa pýta Malchárka èi má da» v¹etko Malchárkovi, alebo ako prejav dobrej vôle dajú nieèo aj Világimu a Gro¹aftovi. Malchárek sa pýta èi to nie je lacné gesto. Ha¹èák reaguje, ¾e teda v¹etko pôjde Malchárkovi. Ha¹èák uznáva, ¾e Világi by takéto gesto neocenil


Quote:
SE oslovia rokovacím konaním bez zverejnenia tri firmy, z ktorých vyberú firmu SAP. Malchárek dostane províziu 25 mil. Sk. BN spôsobom je v obchode zaanga¾ovaný aj Michal Lazar. Malchárek sa pýta Ha¹èáka akú úlohu hrajú v obchode maïari. Ha¹èák potvrdzuje, ¾e sú zaanga¾ovaní a ¾e z obchodu majú provízie aj Miroslav Wollner a Oszkár Világi.


Quote:
Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podµa dohôd SMK (Világi).
U ZSE sa oèakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR èo predstavuje pre SMK províziu od nemeckého E.ON Energie AG (súèasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR


Szóval ilyenekböl és hasonlókból van most a hidas görényeknek annyi pénzük, hogy sorra járják a falvakat Dél-Szlovákiában, és viszik magukkal a fél magyarországi szórakoztatóipart még a legkisebb faluba is
_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
nem_programozhatoJoined: 27 Oct 2014
Posts: 598

PostPosted: Fri Jan 20, 2012 1:02 pm    Post subject: Reply with quote

További információk, régiek és újabbak egyaránt.

A szlovákiai magyar "gorilla" (Oszi)

http://necenzurovane.vacau.com/12/hungorila.html

Quote:
Nová generácia Maïarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate v novembri 1989. Niektorí z nich sa dostali na významné posty po voµbách v r. 1990. Oskar Világi sa stal podpredsedom komory Federálneho zhroma¾denia ÈSFR a vytvoril si významné kontakty. Vïaka týmto kontaktom sa zúèastnil prvej privatizaènej vlny a tak sa dostal ku znaèným majetkom. Neskor¹ie si zalo¾il advokátnu kanceláriu s Erikou Cseke¹ovou z kancelárie podpredsedu SNR Lászlóa Nagya, ktorá kancelária hrala kµúèovú rolu v neskor¹ích privatizaèných pohyboch predov¹etkým Transpetrolu, Slovnaftu a IRB-OTP.

Peter Hunèík, pôvodným povolaním psychiater, sa stal poradcom prezidenta Havla a neskôr sa zúèastnil s Fedorom Gálom na privatizácii v mediálnej oblasti (Nova TV). Tak získal vysoké majetky. Bývalý novinár László Szigeti sa venoval mediálnej oblasti. S podporou Györgya Sorosa si zalo¾il vydavateµstvo Kalligram, kde dlhodobo zamestnával okrem iných aj Rudolfa Chmela. Vyu¾il mo¾nú vydierateµnos» bývalého ¹éfredaktora denníka Ášj Szó Jószefa Szilvásyho (ktorý mal problémy s lustráciami) a cez tri vlny privatizácie s podporou Bélu Bugára sa dostal na post predsedu redakènej rady tohto denníka, kde figuruje dodnes a riadi tento denník. Bugárovi za túto podporu napísal knihu ®ijem v takej krajine a v¹eobecne sa stará o Bugárov imid¾. Poèas pôsobenia dvoch Dzurindových vlád sa stal jedným z najvýznamnej ¹ích lobistov SMK a tak získal spolu s Bugárom znaèné majetky, predov¹etkým V preva¾nej èasti figurujú ako vlastníci rodinní príslu¹níci. Po volebnom úspechu novej politickej strany Most-Híd jeho nominant Rudolf Chmel sa stal podpredsedom vlády SR, no zásadné slovo na úrade podpredsedu vlády mal L. Szigeti. Venoval sa predov¹etkým získaním grantov zo ¹tátneho rozpoètu. Na jeho návrh finanèné prostriedky urèené na podporu men¹inovej kultúry boli predisponované z Ministerstva kultúry SR na Ášrad vlády, kde prostredníctvom bývalých redaktorov Ášj Szó (Ján Lajosom a László Juhász) rozdeµoval podporu na granty. Najväè¹iu èiastku v r. 2011 získal denník ÁšjSzó a druhú najväè¹iu vydavateµstvo Kalligram ( zo 41 ¾iadostí Kalligramu ¹í bolo úspe¹ných). Je zaujímavé aj to, ¾e tí redaktori Ášj Szó, ktorí najviac podporili Bugárove, Hunèíkove a Szigetiho snahy na vytvorenie strany Most-Híd (Ján Lajos a L. Juhász), sa stali v r. 2010 riaditeµmi na Ášrade vlády SR.

Hospodársky aktívni µudia v SMK zaèali hra» väè¹iu hru poèas pôsobenia dvoch Dzurindových vlád, predov¹etkým v oblasti energetiky, pôdohospodárstva, dopravy, vodného hospodárstva a programov pre samosprávy. K skupine sa pripojili Lászlo Gyurovszky, ktorý sa neskor¹ie stal ministrom pre regionálnu politiku a Zsolt Simon, ktorý sa stal ministrom pôdohospodárstva. Èinnos» týchto µudí vy¹etrovala aj SIS a v niektorých regiónoch Ju¾ného Slovenska týchto µudí volajú „pán 20 percent“. Obdobnú prezývku získal aj Bugárov novodobý poradca Frederik Buza, ktorého 6. júla 2011 tak zbili traja neznámi páchatelia, ¾e musel by» odkázaný na nemocnièné o¹etrenie tri dni.

Najznámej¹ími cieµovými osobami v¹ak boli Oskar Világi, ktorý jedného èasu bol èlenom vedenia alebo dozorných rád a¾ 12 firiem resp. ¹tátnych in¹titúcií (od zdravotnej pois»ovne Apollo, cez funkciu generálneho riaditeµa Slovenských ¾elezníc po Slovnaft). Neskor¹ie sa tak posilnila jeho pozícia, ¾e u¾ sa hovorilo, ¾e on rozkazuje aj Bugárovi. Je pozoruhodné aj to, ¾e tento pán v r. 2011 nedostal bezpeènostnú previerku NBÁš, predtým bol preverovaný aj SIS ( napr. è.p. 63/950-V-143-82/2006-S zo 17.1.2006).

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeµom Transpetrolu sa stal ©tefan Czucz, poèas pôsobenia ktorého do¹lo aj k predaju Transpetrolu. Spolu s Világim a s pomocou Bugára zariadili aj predaj Slovnaftu aj IRB, vo v¹etkých prípadoch i¹lo o vysoké provízie na úrovni niekoµko sto miliónov Sk ( viï citáty z Gorily na konci tohto textu). Világi, Czucz a Bugár sa tak stali najbohat¹ími Maïarmi na Slovensku spolu s Franti¹kom Hideghétym, bývalým generálnym riaditeµom Slovenského pozemkového fondu. Okrem dobrých ekonomických kontaktov mali dobré vz»ahy aj s médiami a vydavateµmi médií, resp. aj s bezpeènostnými zlo¾kami SR. Jaroslav Spi¹iak bol pred r. 2006
viceprezindentom Policajného zboru SR a je od r. 2010 prezidentom PZSR. Medzitým bol v¹ak bezpeènostným ¹éfom Slovnaftu pod vedením O. Világiho.
Nie sú nezaujímavé aj ich kontakty na Dobroslava Trnku, bývalého generálneho prokurátora.

Majetkové pomery, firmy a sociálna sie» väzieb µudí okolo Bugára bolo zmapované foaf.sk, z ktorého vyplýva, ¾e Oskar Világi, Béla Bugár, ©tefan Czucz, Franti¹ek Hideghéty a László Szigeti patria k najbohat¹ím µuïom na Slovensku. V ©amoríne, na konci ulici Pomlejská, kde býva aj B. Bugár, sa nachádzajú na enormne veµkých pozemkoch tri ka¹tiele. V prvom býva ©tefan Czucz, v druhom Franti¹ek Hideghéty a tretí je momentálne prázdny. Èaká na svojho majiteµa, ktorým bude podµa ©amorínèanov Béla Bugár.

Agentúra foaf.sk urobila na základe údajov z obchodného registra SR, daòového úradu SR a Sociálnej pois»ovne prehµad majetkov najbohat¹ích maïarských politikov na Slovensku. Sú nimi:


Béla Bugár, ktorý vlastní firmu* BB & G sro. Firmy, s ktorými má úzke kontakty (83-100%): KABA Trade sro., Pro Media Studio sro, PARCUS as. Podµa údajov *foaf.sk *k osobe Bélu Bugára a jeho man¾elky je najbli¾¹í podnikateµ bývalý riaditeµ SMK Péter Vörös (98%). Firma B. Bugára má väzbu na ïal¹ích 16 firiem (5%-16%), napr: Poµnohospodárske stavby as., ASTRAS sro., Studio Camadeo sro., Transpetrol as., TSC Capital Consulting... Celkové informácie tu: http://foaf.sk/ludia/297992

Zsolt Simon, ktorý vlastní firmy AGS s.r.o., AGROTRADE, sro. Blízke firmy: 100% firmy: Coburg sro., Agroobchod-Dru¾stvo (údajne sa ru¹í), Agropex sro. Na 45% ïal¹ích 5 firiem. Podµa foaf.sk najbli¾¹í èlovek k Zsoltovi Simonovi je (100%) Peter Polóni.
Viac tu: http://foaf.sk/ludia/401120


Tibor Bastrnák, ktorý vlastní firmy MEDIFIT sro., PEDIATER BE sro., KVADRÁL sro.
Blízke firmy medzi 71%-100% : Regionálna správa a údr¾ba ciest Komárno Rt., PEDIATER PLUS sro., MEDCom sro., COM-therm, sro. Viac tu: http://foaf.sk/ludia/98912

Gábor Gál, ktorý vlastní firmy Dodak sro., Nemocnica s poliklinikou Sv. Luká¹a Galanta a.s., GAVE a.s. Blízke firmy medzi 50-100%: Kordo, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Skalica
Rt. Dl¾ník. Ïal¹ích 51 firiem medzi 14%-44% . Viac tu: http://foaf.sk/ludia/107329

László Solymos, ktorý vlastní firmy GRAVEL Land sro, SLOMIK sro., Dôstojná as., BLUE FASHION sro. Ïal¹ích 22 blízkych firiem okolo 50 %, napr. SportLand sro., Development
Hubice, sro., Spirit Slovakia sro.)... Viac tu: http://foaf.sk/ludia/156679

Elemír Jakab, ktorý vlastní podiel vo firmách Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoloènos», as. , AGROSPOLOÈNOS« sro., Lesopoµnohospodársky majetok Uliè, EMI, sro Veµké Ra¹kovce, Východoslovenská energetika as. Viac tu: http://foaf.sk/ludia/75047

Péter Vörös, ktorý vlastní sBélom Bugárom Pro Media Studio, sro., BB & G, sro., PARCUS, as. atd... Viac tu: http://foaf.sk/ludia/297996

Igor Sidor , ktorý vlastní firmy: V.O.D.S. - Eko sro., V.O.D.S. - Eko, as., .A.S.A. - V.O.D.S. SANÁCIE, sro., End side trade, sro., Perínsky rybársky klub, sro., MEDIM sro. Strá¾ske, POWER LINE, sro., V.O.D.S.,as., GEVOS Slovakia as. Viac tu: http://foaf.sk/ludia/137873

Edita Pfundtnerová, ktorá vlastní firmy: KMU 1, s.r.o., Eurovalley, a.s., PS 5, s.r.o. ...
Viac tu: http://foaf.sk/ludia/571172http://foaf.sk/ludia/137873

Na miestnej a regionálnej úrovni malo SMK problémy v období medzi 2001 a 2006 predov¹etkým v Nitrianskom kraji, kde vznikol problém privatizácie sociálnych zariadení a privatácie levickej nemocnice (kde boli najviac aktívni Csilla Andrusková, Július Fekete a Július Grébner). Je známa aj kauza dvoch pracovníkov Slovenského pozemkového fondu v trnavskom kraji, ktorí boli v r. 2005 PZSR obvinení z korupcie a nasledne aj odsúdení. Je známe aj podanie na Generálnu prokuratúru vo veci trestného oznámenia zo strany firmy Aqua Venture proti TaO- Ba¹ty, spol. s r.o. v Komárne, ohµadne mo¾ného predaja Komárenských vodární ; KOMVAK, kde je dotknutý medzi inými aj Tibor Bastrnák, bývalý primátor Komárna a Imre Andruskó, bývalý predseda SMK v Komárne vo veci mo¾nej korupcie z rokov 2006 a 2007 . Je známa aj zápisnica o trestnom oznámení ÈVS: PPZ-11/BPK-V-2004, ktorá hovorí o prípade Èuòo v Ko¹iciach a v ktorej zápisnici na str. 4 sa nachádzajú aj nasledovné vety: „ Kasper ma predstavil poslancovi László Nagyovi. Túto príle¾itos» som vyu¾il k overeniu si skutoènosti, èi celá suma 9 mil. Sk bola doruèená do Bratislavy a tam odovzdaná. Po urèitom èase som si s poslancom Nagyom na chvíµu presadol k inému stolu, kde som sa ho otvorene opýtal, èi bola doruèená táto suma – a&n bsp;na papierik som napísal èíslicu 9. Poslanec Nagy povedal, ¾e áno. Viac sme sa k tejto veci nevracali z dôvodu,¾e som si potvrdil odovzdanie sumy 9 mil. Sk.


Citáty z Gorily:

Ha¹èák vysvetµuje Malchárkovi súèasný stav v SE: ka¾dý v predstavenstve si robí svoje obchody, Pavol Ponca podvádza vlastných µudí, Igor Gro¹aft (Ha¹èák sa s ním stretáva, dobre vychádzajú) urobil veµký obchod s elektrinou s dcérskou spoloènos» ruskej RAO UES, OstElektra (Malchárek má dosta» 500 tis. EUR z tohto obchodu). Milo¹ ©ujanský tie¾ podvádza (podviedol aj Ha¹èáka). Najväè¹ie podvody robí podpredseda predstavenstva Miroslav Wollner (SMK, Világi). Ha¹èák dal ©evèíkovi príkaz stopnú» Wollnerovi v¹etky veci nad 30 mil. Sk. Miroslav Wollner chce tie¾ odstavi» Rap¹íka a chce sa sta» gen. riad iteµom a predsedom predstavenstva SE, a.s. Ha¹èák sa rozhorèuje, ¾e Wollner sa správa ako keby bol ministrom hospodárstva Világi a nie Malchárek.

Ha¹èák má pre Malchárka pripravený zoznam 11-15 vecí v SE nad 100 mil. Sk, ktoré sa budú realizova». Spolu ide o vy¹e 1 miliardu Sk. V¹etky veci nad 20 mil. Sk schvaµuje dozorná rada SE. Majú v nej 5 µudí z 12 (©evèík, Jurica, Bubeníková, Kon¹tiak, pridá sa aj Gro¹aft). Ha¹èák má s Világim bli¾¹ie neurèenú vzájomnú dohodu v energetike, ktorá ale nefunguje a ktorú chce poru¹i». Oèakávajú protireakciu maïarov (Világi, Bugár) za stopnuté Wollnerove veci, ale v DR ich prehlasujú.

Ha¹èák delí províziu z obstarávania informaèného systému v SEPS za cca 165 mil. Sk, ktorý je u¾ schválený v dozornej rade SEPS - 10 miliónov Malchárkovi, 10 miliónov Oszkárovi Világimu. Világi sa zatiaµ neprihlásil. Ak sa neprihlási celých 20 miliónov pôjde Malchárkovi. Generálny riaditeµ SEPS Ladislav Szemet je Világiho èlovek.


Penta nemô¾e dosta» v¹etky teplárne a ¾e v privatizácii teplární boli delenia e¹te v èase, keï Malchárek nebol ministrom -TEKO (Ko¹ická tepláreò) má ís» SMK (Világi), Bratislavská tepláreò má ís» pre Penta Group, KDH má dosta» niektorú z men¹ích teplární (Martin) a pod..Provízia za priamy dopredaj 41% balíka akcií ZSE patrí podµa dohôd SMK (Világi).

U ZSE sa oèakáva predajná cena okolo 300 mil. EUR èo predstavuje pre SMK províziu od nemeckého E.ON Energie AG (súèasný vlastník 49% akcií ZSE) cca 4 -6 mil. EUR. Provízia za zvy¹ný balík akcií VSE sa zatiaµ nebude deli», preto¾e súèasný 49% nemecký akcionár RWE Energy zatiaµ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka.

...Operácia s Transpetrolom je predbe¾ne odsúhlasená aj vo vláde SR. Ha¹èák chcel aby celá provízia i¹la Malchárkovi. Hybnou silou v transakcii je ale SMK, ktorá bude rozdeµova» províziu (Czucz) a provízia pôjde napoly medzi Malchárka a SMK. SMK chce transakciu s Transpetrolom stihnú» do volieb. Motiváciou nie je iba provízia ale najmä vz»ah Transpetrolu k Slovnaft (MOL). Osobami z SMK za transakciou sú predseda predstavenstva a generálny
riaditeµ Transpetrolu ©tefan Czucz, predseda SMK Béla Bugár a pravdepodobne aj Világi.

Malchárek sa pýta Ha¹èáka èi majú privatizáciu teplární (Bratislava, Trnava, ®ilina, Martin, Zvolen, Ko¹ice) pod kontrolou. Ha¹èák hovorí, ¾e to len teraz zaèínajú robi». Bude tam tie¾ veµká trenica. Ha¹èák u¾ predbe¾ne o tepláròach rozprával s Világim. Schválenie privatizácie teplární nepôjde cez vládu, len cez FNM.

Malchárek sa pýta Ha¹èáka akú úlohu hrajú v obchode maïari. Ha¹èák potvrdzuje, ¾e sú zaanga¾ovaní a ¾e z obchodu majú provízie aj Miroslav Wollner a Oszkár Világi. Ha¹èák hovorí, ¾e dal ¥ubo¹ovi ©evèíkovi (predseda DR SE) príkaz stopnú» v¹etky Wollnerove obchody v SE. Miroslav Wollner a Oszkár Világi robia v SE najväè¹ie podvody. Malchárek hovorí, ¾e maïari boli v stredu u neho (Világi, Wollner, Szemet) a ¾e im hovoril, ¾e kým nebudú urobené dohody nebudú môc» pokraèova» v svojej èinnosti. Világi a Wollner sa údajne usmiali. Generálny riaditeµ Ladislav Szemet je Világiho èlovek.

Privatizácia zvy¹ného balíka akcií ZSE bola v minulosti rozrobená maïarmi (SMK) a ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom. Provízia za priamy predaj zvy¹ného 41% balíka akcií ZSE (350 mil. EUR) od nemeckého E.ON Energie AG (súèasný vlastník 49% akcií ZSE) sa bude pohybova» okolo 1%, t.j. 3,5 mil. EUR. Ha¹èák hovorí Malchárkovi, ¾e SDKÁš (pravdepodobne Palacka) si myslí, ¾e zo ZSE má províziu aj Malchárek, preto¾e vychádza Maïarom v ústrety. Za SMK má túto transakciu na starosti minister výstavby László Gyurovszky. Ha¹èák navrhuje Malchárkovi mo¾nos» robi» SMK problémy pri privatizácii zvy¹ného balíka akcií ZSE. Túto mo¾nos» mu navrhli Bubeníková a Jurica z FNM. Hovorí v¹eobecne o priebojnosti Maïarov, o tom ako mediálne nie sú napádaní ako napr. SDKÁš, Penta alebo Malchárek, aj keï sa o ich podvodoch v¹eobecne vie.


Ha¹èák spomína správy zo SIS o èinnosti Oszkára Világiho, ktoré má v poèítaèi a ktoré kolujú po celom trhu a majú ich k dispozícii aj novinári. Ha¹èák hovorí, ¾e sa síce nevie o detailoch, napr. obstarávanie kondenzaèných rúr cez Wollnera v SE, ale vie sa o mnohých veciach, napr. o pozícii ©tefana Czucza v Transpetrole. Verejná mienka sa ale len pomaly mení v neprospech SMK, Bugár je z toho poriadne nervózny. Malchárkovi sa nechce robi» SMK v ZSE problémy. Hovorí o svojej zdedenej pozícii po Ruskovi a o záujme Ivana Miklo¹a, ktorý tie¾ presadzoval ZSE pre SMK v rámci vyrie¹enia koaliènej krízy. Ha¹è&aac ute;k radí Malchárkovi, aby sa nenechal Maïarmi manipulova». Ha¹èák spomína príklad zmeny stanov, ktoré chcel presadi» v SE. S Világim sa dohodol, ¾e nepotrebuje, aby Wollner súhlasil s touto zmenou, ale nemá ju napáda». Keï¾e Világi nedostal od Ha¹èáka ¾iadne peniaze, Wollner uvedenú zmluvu napádal. Ha¹èák hovorí v¹eobecne, ¾e SMK keï nedostane ¾iadne peniaze ide proti v¹etkému.

Ha¹èák s Malchárkom sumarizujú a spoloène prechádzajú zoznam obchodov, z ktorých má Malchárek províziu. Neèítajú konkrétne obchody, hovoria len o províziách. Ha¹èák spomína obchod zo SAP v SE, z ktorého má Malchárek 25 mil. Sk, ïal¹í BN obchod, z ktorého bola provízia 21 mil. Sk rozdelená na tretiny medzi Malchárka, Oszkára Viiágiho a KDH (Világiho a KDH ale e¹te mo¾no vynechajú), provízia Transpetrol, provízia 500 tis. EUR od Igora Gro¹afta (asi za obchod s OstElektra), provízia za poradcu pri rozvodoch, provízia za SSE a ïal¹ie obchody. Spolu ide o provízie pre Malchárka v hodnote cca 200 - 300 mil. Sk.

Rudolf Chmel - je stále neuspokojený. Sna¾il sa u¾ cez Malchárka umiestni» 3 µudí do ¹tatutárnych orgánov ¹tátnych podnikov. V jednom prípade mu Malchárek vyhovel, keï dal jeho èloveka do dozornej rady Transpetrolu. Ïal¹ie 2 osoby sú v súdnom spore s energetickými podnikmi, do ktorých ich chcel Chmel presadi» a sú na ne podané trestné oznámenia. Malchárek sa smeje, ¾e Chmel vyberá tých µudí asi z basy. Podµa Malchárka má Chmel nereálnu predstavu, ¾e cez týchto µudí zarobí na stomiliónových obchodoch cca 50 mil. Sk. Podµa Malchárka na to nemá.

Aj v predstavenstve a aj v dozornej rade SE je u¾ schválený projekt informaèného systému pre GovCo, a s. za 170 mil. Sk, ktorý dodá americko-izraelská firma NESS Technologies. Obchod riadil za Pentu Peter Benedikt. Provízia z obchodu na rozdelenie je 21,5 mil. Sk. Ha¹èák to pôvodne plánoval rozdeli» na tretiny (Világi, Malchárek, Gro¹aft) ale nestihol to oznámi» Világimu a Gro¹aftovi. Ha¹èák sa pýta Malchárka èi má da» v¹etko Malchárkovi, a Gro¹aftovi. Malchárek sa pýta èi to nie je lacné gesto. Ha¹èák reaguje, ¾e teda v¹etko pôjde Malchárkovi. Ha¹èák uznáva, ¾e Világi by takéto gesto neocenil (myslel by si, ¾e Malchárek má z toho 50 mil. Sk).

(23.12 a 26.12.2005). Malchárek má dosta» z obchodu províziu 25 mil. Sk. Ha¹èák nevie aký je celkový rozpoèet na provízie v tomto obchode, ale participujú aj Maïari.25 mil. Sk pre Malchárka je ale podµa Ha¹èáka primerané. Ha¹èák mal s obchodom nejaké problémy.

Ha¹èák vytvoril 4 - èlennú pracovnú skupinu (Sekerka, Lorincz, ktorého chcú da» do GovCo, a.s., BN èlovek z VÁšJE ktorý ale pracuje pre Ha¹èáka, BN právnik). Uvedená skupina dostáva od predsedu DR SE ¥ubo¹a ©evèíka (Malchárkov poradca pre privatizáciu, ktorého dosadil Ha¹èák) v¹etky materiály, ktoré majú prejs» predstavenstvom a dozornou radou SE a vyhodnocuje ich. V¹etky dokumenty posiela uvedená skupina na vedomie aj Ha¹èákovi. Ha¹èák dal pokyn zastavi» v¹etky obchody v SE nad 30 mil. Sk. Za posledný mesiac tam boli pripravené obchody za cca 2 mld. Sk. Väè¹inou i¹lo o obchody podpredsedu predstavenstva Miroslava Wollnera (SMK, Világi). Ha¹èák hovorí, ¾e sa mu hneï prihlásil Világi a dohodli si stretnutie na ¹tvrtok 12.1.2006. Ha¹èák vysvetµuje Malchárkovi celkovú situáciu v SE.

Ha¹èák hovorí, ¾e zvykom je vypláca» za privatizácie politické strany osobitne a funkcionárov FNM osobitne, preto¾e v minulosti keï vyplácali len politické strany tak sa niekedy stávalo, ¾e politická strana ,,zabudla“ vyplati» svojho funkcionára FNM, ktorý potom nefungoval. Jedinou výnimkou bolo SMK, kde v¹etky peniaze dával Ha¹èák v¾dy Világimu, ktorý mal da» nieèo aj svojim funkcionárom na FNM (Ha¹èák pripú¹»a aj mo¾nos», ¾e im niè nedal, ale v¾dy fungovali)

Ha¹èák chce, aby províziu pre Malchárka za predaj Transpetrolu dostali od ©tefana Czucza dopredu, preto¾e neverí ruskej strane (aj keï je neobvyklé pýta» províziu pred realizáciou obchodu). Ha¹èák ¾il 6 rokov v Rusku a podµa neho sú Rusi len o 20% men¹í podvodníci ako Èíòania, ktorí sú najväè¹í podvodníci na svete.

_________________
http://www.pokolraveluk.com
Back to top
View user's profile Send private message
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Thu May 10, 2012 10:14 am    Post subject: Reply with quote

Janicsar wrote:
Tegnap "távozott" a MOL vezérigazgatója (magyarul úgy rúgták ki, hogy a lába sem érte a földet), vajon mi lesz a sorsa VO-nak, vagy Gyurovszkinak a TVK-ban (ha még ott van)?

Ismét eltelt egy év, és az említett két úriember a helyén van. Mára teljesen egyértelmű, hogy Orbánnak nincs velük semmi baja, az évtizedes barátság túlélte a két úr hidas periódusát, mind a ketten időben leléptek az Orbán által nem túlságosan kedvelt pártból.
Orbán ezzel szembe került felvidéki csicskásával, Csákyval, mert az oligarcházással hatalomra jutó Csáky számára a mű befejezése lett volna Világiék lapátra kerülése. De ez nem történt meg.
Orbán definíciója szerint oligarcha az, aki gazdasági hatalma mellé politikai hatalmat is próbál szerezni, például egy párt elnöke lesz, vagy miniszterelnök. Világi egyik sem volt az MKP-ban, bár politikai hatalma az volt rendesen.
Ezek szerint mégsem oligarcha, hanem inkább nagytőkés:
http://index.hu/belfold/2012/05/07/orban_kiallt_simicska_mellett/
Orbán szerint ma nagytőkések vannak, nagytőkésekre pedig szükség van. "Ha ön a magyar tőke ellen beszél, labancpolitikát folytat, amit én elutasítok" - válaszolta az azonnali kérdések során Karácsony Gergely elempés képviselőnek.
A nagytőkés nem befolyásolja a politikát, ellenben támogatja a uralkodó pártot, hálából állami megrendeléseket, vagy zsíros állást kap. Vagyis mégis befolyásolja a politikát...
Jó helyen volt az MKP-ban, a Fidesz is így működik.
Na mindegy, Világi itt volt, itt van, és itt lesz. A hülye szerdahelyieknek már lehetne egy világverő csapatuk, ha odaengedték volna őt rendet rakni.
A MOL, és az OTP vezérigazgatójával járt DAC meccsre, bizonyára nem passzióból, hanem komoly terveik vannak. Csak drukkolni lehet neki, hogy összejöjjön a dolog.
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Page 18 of 18

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group