Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Csallóközi környezetszennyezés
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld
View previous topic :: View next topic  
Author Message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Sun Feb 07, 2010 10:53 pm    Post subject: Reply with quote

okadhatnekom van

http://www.mkp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2594&Itemid=2

A Csallóközi ivóvízkészlet teljes körű védelmet igényel
2010.02.07.
Sajtóközlemény - Az MKP felületesnek és politikailag motiváltnak tartja a „Nem a Csallóközön keresztül vezető kőolajvezetékre” polgári társulás kezdeményezését. Az MKP egyértelműen ellenzi a Csallóközön keresztül futó kőolajvezeték vagy kőolajtározók megépítését, de ugyanúgy elfogadhatatlannak tartja az osztrák Banner Baterien cég beruházásával tervezett akkumulátorgyár megépítését is ebben a régióban, amely szintén veszélyezteti a csallóközi ivóvízkészletet, ezzel együtt pedig egész Szlovákia ivóvízellátását. A projekt, amely zöld utat kapott a Környezetvédelmi Minisztérium jelenlegi vezetésétől, évi 6 millió akkumulátor gyártásával számol, amely mintegy 50 millió kg ólom, 12 millió liter kénsav és 8 millió kg szerves ragasztószer feldolgozását feltételezi.
Az MKP szerint a „Nem a Csallóközön keresztül vezető kőolajvezetékre” polgári társulás kezdeményezői és a mögöttük álló politikusok igyekezete akkor lesz őszinte, ha aláírásgyűjtési akciójukat „Nem a kőolajvezetékre és az ólomfeldolgozásra a Csallóközben”-re változtatják.

A Banner Baterien cég aktivitásait szívesen vennénk Párkány, Ipolyság vagy Rimaszombat környékén.

Pozsony, 2010. február 7.

Dunajský Á‰va
az MKP sajtóosztálya

EMLEKEZTEK?
http://www.kukac.sk/portal//modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=623&postdays=0&postorder=asc&start=15
vencel wrote:
http://eia.enviroportal.sk/detail.php?akcia=vyroba-baterii-banner-batterien-kostolne-kracany

Bratislava 31. 3. 2006
Èíslo: 181/06-7.3/gn


ROZHODNUTIE

Ministerstvo ¾ivotného prostredia Slovenskej republiky vydáva podµa § 10 ods. 1, 4 a 5 a § 11 ods. 1 a prílohy è. 2a zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov, na základe zámeru „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany”, ktorý predlo¾il navrhovateµ, Navrhovateµ, Banner Baterie SR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, zastúpený spoloènos»ou RKL Nitra - Peter Bányi a po ukonèení zis»ovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná èinnos», „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany” , uvedená v predlo¾enom zámere
sa nebude posudzova»
podµa zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov. Pre uvedenú èinnos» je preto mo¾né po¾iada» o povolenie podµa osobitných predpisov.
ODÔVODNENIE
Navrhovateµ, Banner Baterie SR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, zastúpený spoloènos»ou RKL Nitra - Peter Bányi, predlo¾il Ministerstvu ¾ivotného prostredia SR (ïalej len „M®P SR”) podµa § 7 zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov (ïalej len „zákon”) dòa 20. 1. 2006 zámer „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany”.
Na základe písomnej ¾iadosti navrhovateµa M®P SR podµa § 7 ods. 8 zákona upustilo od po¾iadavky variantného rie¹enia zámeru listom è. 37/06-7.3 zo dòa 9. 1. 2006.
Zámer svojimi parametrami podµa prílohy è. 1 zákona, kapitola 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, polo¾ka è. 7 Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou nad 3 000 m2, podlieha zis»ovaciemu konaniu.
V rámci zis»ovacieho konania M®P SR rozoslalo zámer podµa § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska príslu¹ným orgánom dotknutým orgánom, povoµujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doruèili na M®P SR svoje písomné stanoviská tieto subjekty: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyslu; Obvodný úrad ¾ivotného prostredia v Dunajskej Strede; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica; Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Dunajskej Strede; Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia; Krajský pozemkový úrad v Trnave; Okresné riaditeµstvo Hasièského a záchranného zboru v Dunajskej Strede; Trnavský samosprávny kraj a obec Kostolné Kraèany.
Ani jeden zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemal odmietavé stanovisko k navrhovanej èinnosti a väè¹ina netrvala na posudzovaní podµa zákona. Jedine Obvodný úrad ¾ivotného prostredia v Dunajskej Strede vo svojom písomnom stanovisku po¾aduje posudzovanie navrhovanej èinnosti podµa zákona s odôvodnením, ¾e navrhovaná èinnos» v lokalite nachádzajúcej sa v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd má charakter nebezpeènej prevádzky a nie je v súlade s pôvodne posudzovaným zámerom priemyselného parku Kostolné Kraèany, v ktorom sa uva¾ovalo len s umiestnením logistiky s preva¾ne potravinárskym tovarom. Obec Kostolné Kraèany vyjadruje názor, ¾e navrhovaná èinnos» má by» posudzovaná podµa zákona, pritom v¹ak uvádza, ¾e k zámeru nemá ¾iadne pripomienky.
Verejnos» sa v priebehu zis»ovacieho konania k navrhovanej èinnosti osobitne nevyjadrila.
Predmetom navrhovanej èinnosti je vybudovanie závodu na výrobu batérií (akumulátorov) s potrebnými skladovacími a kancelárskymi priestormi. Miestom realizácie je západná èas» nezastavaného územia obce Kostolné Kraèany, v lokalite pre ktorú bolo stavebným úradom, obcou Horná Potôò, vydané územné rozhodnutie è. HP-Výst. 2004/122-002 zo dòa 9. 8. 2004 pre Priemyselný park „®itný ostrov“ s celkovou rozlohou 55 ha. Areál výrobného závodu bude situovaný pri ceste I/63, na ktorú bude dopravne napojený. Podstatou výrobného procesu bude získavanie prá¹kového oxidu olovnatého fyzikálno-chemickou úpravou, ktorý po zmie¹aní so zriedenou kyselinou sírovou bude pou¾ívaný pri montá¾i batérií. Súèas»ou výstavby areálu bude, okrem iného aj èistiareò odpadových vôd z technológie, na spätné vyu¾itie vôd na chladenie v uzavretom okruhu. V dotknutom území sa v súèasnosti buduje areál logistického centra, pre ktorý spolu s celým priemyselným parkom prebehlo zis»ovacie konanie podµa zákona a vydané rozhodnutie è. 4098/03-1.12/vh zo dòa 24. 10. 2003 s výrokom, ¾e navrhovaná èinnos» „Priemyselný park Kostolné Kraèany“ sa nebude posudzova» podµa zákona. V uvedenom rozhodnutí nie sú stanovené limity pre charakter budúcich èinností umiestòovaných v priemyselnom parku. Zároveò je v odôvodnení rozhodnutia uvedené upozornenie: „v prípade, ¾e sa v rámci 2. etapy budú na území priemyselného parku umiestòova» èinnosti, ktoré budú spåòa» kritériá podµa § 2 a prílohy è. 1 zákona, bude potrebné vykona» ich posúdenie podµa zákona“.
M®P SR, v rámci zis»ovacieho konania, posúdilo navrhovanú èinnos» z hµadiska významu oèakávaných vplyvov na ¾ivotné prostredie a zdravie obyvateµstva, stavu vyu¾itia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej èinnosti, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na stanoviská úèastníkov procesu posudzovania, vrátane verejnosti a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej èasti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, ¾e skutoèné vplyvy posudzovanej èinnosti sú väè¹ie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto èinnos» vykonáva povinný zabezpeèi» opatrenia na zosúladenie skutoèného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami urèenými v rozhodnutí o povolení èinnosti podµa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doruèených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne po¾iadavky vo vz»ahu k navrhovanej èinnosti, ktoré bude potrebné zohµadni» v procese konania o povolení èinnosti podµa osobitných predpisov:
1 preveri» mo¾nos» umiestnenia výrobného závodu v bezpeènej vzdialenosti od budovaného logistického centra, v ktorom má by» okrem iného skladovaný aj potravinársky tovar;
2 dolo¾i» údaje o mo¾nom vplyve prevádzky na potravinárske zariadenia;
3 dodr¾a» Výnos MP SR a MZ SR è. 981/1996-100 z 20. 5. 1996, ktorým sa vydáva prvá èas» a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu SR, kde v ochrannom pásme potravinárskych zariadení nesmú by» umiestnené zdroje zneèistenia;
4 stavbu je mo¾né realizova», len v prípade, ¾e navrhovateµ predlo¾í najlep¹ie dostupné techniky zabezpeèujúce vysoký stupeò ochrany vôd;
5 dodr¾a» uzavretý proces pou¾ívania preèistených priemyselných vôd;
6 predlo¾i» projekt zabezpeèenia prevádzky proti havárii vrátane ochrany pred ¾ivelnou pohromou;
7 dolo¾i» kategorizáciu prevádzky na základe § 4 zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii záva¾ných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
8 urèi» kategorizáciu zdroja zneèis»ovania ovzdu¹ia podµa prílohy è. 2 vyhlá¹ky è. 706/2002 Z. z. v znení vyhlá¹ky è. 410/2003 Z. z.;
9 uvies» spôsob vypú¹»ania zneèis»ujúcich látok a zabezpeèi» po¾iadavky limitných hodnôt rozptylu emisií zneèis»ujúcich látok pre nové zdroje;
10 poèas skú¹obnej prevádzky zabezpeèi» meranie dodr¾ania emisných limitov podµa predpisov na úseku ochrany ovzdu¹ia;
11 meraním, preveri» dodr¾anie predpísaných a garantovaných hladín hluku v blízkosti stacionárnych zdrojov, vrátane noèných meraní a v prípade nepriaznivých výsledkov vykona» dodatoèné opatrenia;
12 vypracova» projekt ozelenenia areálu s dôrazom na estetické dotvorenie areálu a s vyu¾itím vzrastlej zelene na ochrannú - izolaènú funkciu najmä smerom k nevýrobným objektom;
13 pri nakladaní s odpadmi dodr¾iava» v¹etky príslu¹né predpisy v odpadovom hospodárstve pod koordináciou orgánu ¹tátnej správy odpadového hospodárstva;
14 dodr¾a» vyu¾itie úèelovej komunikácie na cestu I/63 najneskôr do 31. 12. 2009, po tomto termíne musí by» dobudovaná kapacitne vyhovujúca úèelová komunikácia priemyselného parku napojená na cestu III/5065;
15 pri výstavbe areálu dodr¾a» ochranné pásmo cesty I/63, najbli¾¹í okraj vý¹kových objektov musí by» minimálne 50 m od osi cesty;
16 realizova» v¹etka ïal¹ie opatrenia navrhované v zámere.

POUÈENIE
Proti tomuto rozhodnutiu mo¾no poda» do 15 dní od jeho doruèenia rozklad podµa § 61 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo ¾ivotného prostredia Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie mo¾no preskúma» súdom podµa zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskor¹ích predpisov a¾ po vyèerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Viera Husková
riaditeµka odboru posudzovania vplyvov
na ¾ivotné prostredie


Doruèuje sa:
1. Banner Baterie SR, s. r. o., Ivánska 2, 821 04 Bratislava
2. Peter Bányi, RKL Nitra, Pod Brie¾kom 5, 949 01 Nitra
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Mon Feb 08, 2010 7:42 am    Post subject: Reply with quote

Nekem is, Vencel! Attól, hogy az egyik szennyezés igen, a másik nem. Ne hülyéskedjünk...
Back to top
View user's profile Send private message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Mon Feb 08, 2010 8:27 am    Post subject: Reply with quote

Attila wrote:
Nekem is, Vencel! Attól, hogy az egyik szennyezés igen, a másik nem. Ne hülyéskedjünk...


..es hogy az emkape maga ellen tiltakozik.
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Mon Feb 08, 2010 8:50 am    Post subject: Reply with quote

Magyarázd kérlek...

A környezetszennyezés szempontjából teljesen mellékes a következő: Magam annyit látok, hogy anno Bugár lobbizott az akkumulátor gyár mellett, ami környezetszennyező[b], most egy másik környezetszennyező projekt ellen emeli a szavát. Tehát én azt látom, hogy itt érdek-ellenérdek esete merült fel Bugár és csapata(?) esetében.
Amennyiben a környezetszennyezés elítélendő, úgy mind az aku, mid az olaj takarodjon a Csallóköz vízbázisa fölül! (ebben egyébként azt gondolom egyetértünk)
Back to top
View user's profile Send private message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Mon Feb 08, 2010 4:18 pm    Post subject: Reply with quote

Attila wrote:
Magyarázd kérlek...

A környezetszennyezés szempontjából teljesen mellékes a következő: Magam annyit látok, hogy anno Bugár lobbizott az akkumulátor gyár mellett, ami környezetszennyező[b], most egy másik környezetszennyező projekt ellen emeli a szavát. Tehát én azt látom, hogy itt érdek-ellenérdek esete merült fel Bugár és csapata(?) esetében.
Amennyiben a környezetszennyezés elítélendő, úgy mind az aku, mid az olaj takarodjon a Csallóköz vízbázisa fölül! (ebben egyébként azt gondolom egyetértünk)


Attilam!

Emlekszem a tortenesekre. Pazmany Peter Miklos Laci elleneben vesztett csatat. A koolajvezetek nem megepitese pedig slovnaft erdek.(is) ertedanyuci?

udv vencel
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Mon Feb 08, 2010 7:40 pm    Post subject: Reply with quote

Először: apukád az anyuci Vencelem Wink
Másodszor: nem emlékszem, hogy csatát vesztett volna, hiszen nem volt csata.
Harmadszor: erről csacsogtam neked már korábban is, hogy a nemmegépítés slovnaft érdek...is
Konklúzió?
Mindkettő környezetszennyező? Lehet, hogy akadnak olyan közéleti emberek, akiknek nem kell 3 év egy probléma orvoslásához, vagy olyanok, akik nem érintettek/érdekeltek az ügyben?
Back to top
View user's profile Send private message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Tue Feb 09, 2010 7:30 am    Post subject: Reply with quote

Attila wrote:
Először: apukád az anyuci Vencelem Wink
Másodszor: nem emlékszem, hogy csatát vesztett volna, hiszen nem volt csata.
Harmadszor: erről csacsogtam neked már korábban is, hogy a nemmegépítés slovnaft érdek...is
Konklúzió?
Mindkettő környezetszennyező? Lehet, hogy akadnak olyan közéleti emberek, akiknek nem kell 3 év egy probléma orvoslásához, vagy olyanok, akik nem érintettek/érdekeltek az ügyben?


Mindenki erintett.. a fiad meginkabb. Smile ....de a lenyeg:egyetlen egy szemely van e foldkereksegen, aki megakadalyozhatta volna az akkumulatorgyarat, mert nala volt a toltotoll. Tiltakozas helyett hamut szorhatna a fejere.... ez alenyeg.. es nem a famak.

udv vencel
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Tue Feb 09, 2010 9:59 am    Post subject: Reply with quote

Ilyen könnyen nem siklasz ki Very Happy
Halljuk! Ki a felelős! Á‰n ugyanis nem tudom.
Csak azt látom, hogy Bugár az aksigyár mellett tette le a voksát anno, ami környezetszennyező. Most meg a Slovaft morgolódik és ki tudja, hogy a konkurencia, vagy a szennyezés miatt?
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Sat May 22, 2010 3:35 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=22114&Itemid=1

Hulkó Gábor a csallóközi akkumulátorgyárról
2010.05.21.
Dunaszerdahelyen, de a környező falvakban is aláírásokat gyűjtöttek a Banner Batterien akkumulátorgyártó cég ellen. A felépítendő osztrák tulajdonban lévő gyár veszélyeztetné a Csallóköz ivóvízkészletét.A Magyar Koalíció Pártjának dunaszerdahelyi alapszervezete és a Kukkónia Polgári Társulás is aláírásokat gyűjtött a megépítendő akkumulátorgyár ellen. A Szlovák Környezetvédelmi Főfelügyelőség 2009 őszén kiadta az engedélyt az integrált építkezésre, így felgyorsultak a folyamatok. Polgári aktivisták és önkormányzati képviselők is közösen tiltakoztak a petíció aláírásával a Banner Batterien cég akkumulátorgyárának építése ellen.
Hulkó Gábor alpolgármester elmondta, hogy az illetékes környezetvédelmi főfelügyelőség döntésének megszüntetése mellett mintegy 1500 aláírás gyűlt össze. Dunaszerdahelyen és a környékbeli falukban is csatlakoztak a petícióhoz, hogy kiálljanak a csallóközi ivóvízkészlet megóvása mellett. Mivel a környezetvédelmi főfelügyelőség nem foglalkozik a petícióval, így további jogi lépéseket tesznek az ügyben a polgárjogi aktivisták. Az ügyész törvényességi felügyeletét és az újrafelvételi kérelmet is szeretnék még kihasználni a petíciót kezdeményezők.

A világ negyedik legnagyobb akkumulátorgyártójának számító cég mintegy fél évtizede jelezte letelepedési szándékát a Dunaszerdahely központjától alig három kilométerre kialakított egyházkarcsai ipari parkban. Az ügy mellett kardoskodók legfőbb érve, hogy a beruházás gazdaságilag fellendíti a térséget, s új munkahelyeket teremt. Ellenzői szerint viszont Közép-Európa legnagyobb ivóvízkészlete fölött nincs helye egy ólmot és más mérgező anyagokat feldolgozó nagyüzemnek. Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere évek óta kitart azon véleménye mellett, hogy a beruházás nem veszélyezteti az életkörnyezetet, mivel a cég messzemenően a legbiztonságosabb gyártási technológiákat alkalmazza.
Back to top
View user's profile Send private message
vencelJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1487
Location: Pozsony

PostPosted: Tue May 25, 2010 2:24 pm    Post subject: Reply with quote

ez az emkape bune:

Quote:
http://eia.enviroportal.sk/detail.php?akcia=vyroba-baterii-banner-batterien-kostolne-kracany

Bratislava 31. 3. 2006
Èíslo: 181/06-7.3/gn


ROZHODNUTIE

Ministerstvo ¾ivotného prostredia Slovenskej republiky vydáva podµa § 10 ods. 1, 4 a 5 a § 11 ods. 1 a prílohy è. 2a zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov, na základe zámeru „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany”, ktorý predlo¾il navrhovateµ, Navrhovateµ, Banner Baterie SR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, zastúpený spoloènos»ou RKL Nitra - Peter Bányi a po ukonèení zis»ovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná èinnos», „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany” , uvedená v predlo¾enom zámere
sa nebude posudzova»
podµa zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov. Pre uvedenú èinnos» je preto mo¾né po¾iada» o povolenie podµa osobitných predpisov.
ODÔVODNENIE
Navrhovateµ, Banner Baterie SR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, zastúpený spoloènos»ou RKL Nitra - Peter Bányi, predlo¾il Ministerstvu ¾ivotného prostredia SR (ïalej len „M®P SR”) podµa § 7 zákona NR SR è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ¾ivotné prostredie v znení neskor¹ích predpisov (ïalej len „zákon”) dòa 20. 1. 2006 zámer „Výroba batérií BANNER BATERIEN Kostolné Kraèany”.
Na základe písomnej ¾iadosti navrhovateµa M®P SR podµa § 7 ods. 8 zákona upustilo od po¾iadavky variantného rie¹enia zámeru listom è. 37/06-7.3 zo dòa 9. 1. 2006.
Zámer svojimi parametrami podµa prílohy è. 1 zákona, kapitola 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, polo¾ka è. 7 Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou nad 3 000 m2, podlieha zis»ovaciemu konaniu.
V rámci zis»ovacieho konania M®P SR rozoslalo zámer podµa § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska príslu¹ným orgánom dotknutým orgánom, povoµujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doruèili na M®P SR svoje písomné stanoviská tieto subjekty: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyslu; Obvodný úrad ¾ivotného prostredia v Dunajskej Strede; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica; Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Dunajskej Strede; Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia; Krajský pozemkový úrad v Trnave; Okresné riaditeµstvo Hasièského a záchranného zboru v Dunajskej Strede; Trnavský samosprávny kraj a obec Kostolné Kraèany.
Ani jeden zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemal odmietavé stanovisko k navrhovanej èinnosti a väè¹ina netrvala na posudzovaní podµa zákona. Jedine Obvodný úrad ¾ivotného prostredia v Dunajskej Strede vo svojom písomnom stanovisku po¾aduje posudzovanie navrhovanej èinnosti podµa zákona s odôvodnením, ¾e navrhovaná èinnos» v lokalite nachádzajúcej sa v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd má charakter nebezpeènej prevádzky a nie je v súlade s pôvodne posudzovaným zámerom priemyselného parku Kostolné Kraèany, v ktorom sa uva¾ovalo len s umiestnením logistiky s preva¾ne potravinárskym tovarom. Obec Kostolné Kraèany vyjadruje názor, ¾e navrhovaná èinnos» má by» posudzovaná podµa zákona, pritom v¹ak uvádza, ¾e k zámeru nemá ¾iadne pripomienky.
Verejnos» sa v priebehu zis»ovacieho konania k navrhovanej èinnosti osobitne nevyjadrila. Predmetom navrhovanej èinnosti je vybudovanie závodu na výrobu batérií (akumulátorov) s potrebnými skladovacími a kancelárskymi priestormi. Miestom realizácie je západná èas» nezastavaného územia obce Kostolné Kraèany, v lokalite pre ktorú bolo stavebným úradom, obcou Horná Potôò, vydané územné rozhodnutie è. HP-Výst. 2004/122-002 zo dòa 9. 8. 2004 pre Priemyselný park „®itný ostrov“ s celkovou rozlohou 55 ha. Areál výrobného závodu bude situovaný pri ceste I/63, na ktorú bude dopravne napojený. Podstatou výrobného procesu bude získavanie prá¹kového oxidu olovnatého fyzikálno-chemickou úpravou, ktorý po zmie¹aní so zriedenou kyselinou sírovou bude pou¾ívaný pri montá¾i batérií. Súèas»ou výstavby areálu bude, okrem iného aj èistiareò odpadových vôd z technológie, na spätné vyu¾itie vôd na chladenie v uzavretom okruhu. V dotknutom území sa v súèasnosti buduje areál logistického centra, pre ktorý spolu s celým priemyselným parkom prebehlo zis»ovacie konanie podµa zákona a vydané rozhodnutie è. 4098/03-1.12/vh zo dòa 24. 10. 2003 s výrokom, ¾e navrhovaná èinnos» „Priemyselný park Kostolné Kraèany“ sa nebude posudzova» podµa zákona. V uvedenom rozhodnutí nie sú stanovené limity pre charakter budúcich èinností umiestòovaných v priemyselnom parku. Zároveò je v odôvodnení rozhodnutia uvedené upozornenie: „v prípade, ¾e sa v rámci 2. etapy budú na území priemyselného parku umiestòova» èinnosti, ktoré budú spåòa» kritériá podµa § 2 a prílohy è. 1 zákona, bude potrebné vykona» ich posúdenie podµa zákona“.
M®P SR, v rámci zis»ovacieho konania, posúdilo navrhovanú èinnos» z hµadiska významu oèakávaných vplyvov na ¾ivotné prostredie a zdravie obyvateµstva, stavu vyu¾itia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej èinnosti, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na stanoviská úèastníkov procesu posudzovania, vrátane verejnosti a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej èasti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, ¾e skutoèné vplyvy posudzovanej èinnosti sú väè¹ie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto èinnos» vykonáva povinný zabezpeèi» opatrenia na zosúladenie skutoèného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami urèenými v rozhodnutí o povolení èinnosti podµa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doruèených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne po¾iadavky vo vz»ahu k navrhovanej èinnosti, ktoré bude potrebné zohµadni» v procese konania o povolení èinnosti podµa osobitných predpisov:
1 preveri» mo¾nos» umiestnenia výrobného závodu v bezpeènej vzdialenosti od budovaného logistického centra, v ktorom má by» okrem iného skladovaný aj potravinársky tovar;
2 dolo¾i» údaje o mo¾nom vplyve prevádzky na potravinárske zariadenia;
3 dodr¾a» Výnos MP SR a MZ SR è. 981/1996-100 z 20. 5. 1996, ktorým sa vydáva prvá èas» a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu SR, kde v ochrannom pásme potravinárskych zariadení nesmú by» umiestnené zdroje zneèistenia;
4 stavbu je mo¾né realizova», len v prípade, ¾e navrhovateµ predlo¾í najlep¹ie dostupné techniky zabezpeèujúce vysoký stupeò ochrany vôd;
5 dodr¾a» uzavretý proces pou¾ívania preèistených priemyselných vôd;
6 predlo¾i» projekt zabezpeèenia prevádzky proti havárii vrátane ochrany pred ¾ivelnou pohromou;
7 dolo¾i» kategorizáciu prevádzky na základe § 4 zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii záva¾ných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
8 urèi» kategorizáciu zdroja zneèis»ovania ovzdu¹ia podµa prílohy è. 2 vyhlá¹ky è. 706/2002 Z. z. v znení vyhlá¹ky è. 410/2003 Z. z.;
9 uvies» spôsob vypú¹»ania zneèis»ujúcich látok a zabezpeèi» po¾iadavky limitných hodnôt rozptylu emisií zneèis»ujúcich látok pre nové zdroje;
10 poèas skú¹obnej prevádzky zabezpeèi» meranie dodr¾ania emisných limitov podµa predpisov na úseku ochrany ovzdu¹ia;
11 meraním, preveri» dodr¾anie predpísaných a garantovaných hladín hluku v blízkosti stacionárnych zdrojov, vrátane noèných meraní a v prípade nepriaznivých výsledkov vykona» dodatoèné opatrenia;
12 vypracova» projekt ozelenenia areálu s dôrazom na estetické dotvorenie areálu a s vyu¾itím vzrastlej zelene na ochrannú - izolaènú funkciu najmä smerom k nevýrobným objektom;
13 pri nakladaní s odpadmi dodr¾iava» v¹etky príslu¹né predpisy v odpadovom hospodárstve pod koordináciou orgánu ¹tátnej správy odpadového hospodárstva;
14 dodr¾a» vyu¾itie úèelovej komunikácie na cestu I/63 najneskôr do 31. 12. 2009, po tomto termíne musí by» dobudovaná kapacitne vyhovujúca úèelová komunikácia priemyselného parku napojená na cestu III/5065;
15 pri výstavbe areálu dodr¾a» ochranné pásmo cesty I/63, najbli¾¹í okraj vý¹kových objektov musí by» minimálne 50 m od osi cesty;
16 realizova» v¹etka ïal¹ie opatrenia navrhované v zámere.

POUÈENIE
Proti tomuto rozhodnutiu mo¾no poda» do 15 dní od jeho doruèenia rozklad podµa § 61 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo ¾ivotného prostredia Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie mo¾no preskúma» súdom podµa zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskor¹ích predpisov a¾ po vyèerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Viera Husková
riaditeµka odboru posudzovania vplyvov
na ¾ivotné prostredie


Doruèuje sa:
1. Banner Baterie SR, s. r. o., Ivánska 2, 821 04 Bratislava
2. Peter Bányi, RKL Nitra, Pod Brie¾kom 5, 949 01 Nitra
Back to top
View user's profile Send private message
AttilaJoined: 27 Oct 2014
Posts: 810

PostPosted: Tue May 25, 2010 7:08 pm    Post subject: Reply with quote

Ugyanazé a lobbicsoporté, akik most az olajvezetéktől akarják megmenteni a Csallóközt. Olvasd csak vissza a hozzászólásokat, hogy Bugár az akkumulátorgyár mellett kampányolt Egyházkarcsán!!!
Back to top
View user's profile Send private message
beeblebroxJoined: 27 Oct 2014
Posts: 868

PostPosted: Thu Jul 08, 2010 6:57 am    Post subject: Reply with quote

Quote:
Martin Ru¾inský foglalkozhat ideiglenesen második mezőgazdasági államtitkárként a környezetvédelemmel.

A Híd jelöltje korábban annál a Transpetrolnál dolgozott, amelyik kőolajvezetéket húzott volna a Csallóköz alá. A természetvédők elégedetlenek.

"Az elmúlt évek negatív tapasztalatai után azt vártuk, hogy az új kormány olyasvalakit nevez ki ebbe a pozícióba, aki kiismeri magát a témakörben" - nyilatkozta a Sme napilapnak Juraj Rizman, a Greenpeace szlovákiai vezetője. Ru¾inský kinevezését hétfőn jelentette be Bugár Béla, a szakembernek a környezetvédelmi minisztérium ismételt létrehozását kell felügyelnie. Elképzelhető, hogy tárcavezetőként is marad.

A 38 éves férfit egyáltalán nem ismerik a szakmában, Borsi község szülötte és 1999 óta dolgozik a Transpetrolnál. A Jukosz belépése után a cégbe a felügyelőtanács tagja lett, majd az elnökség tagjává vált. Állítólag nem pártjelölt, hanem profi. "Ajánlották, meghalgattuk, és egyetértettünk vele" - jelentette ki Solymos László, akit korábban szintén hírbe hoztak az új tárca vezetésével.

A férfit Jakab Elemér, a Híd kassai elnöke javasolta a tisztségbe. "Húsz éve ismeri, beszélt vele. Jó menedzser, és főként erre lesz szükség. Tudja, mik a prioritásaink, és azzal is tisztában van, miről van szó a tárcánál" - jelentette ki Bugár Béla a Sme napilapnak.

(bumm, sme)


Környezetvédelem, mi? Röhög a vakbelem... Laughing Laughing Laughing

Quote:
A férfit Jakab Elemér, a Híd kassai elnöke javasolta a tisztségbe. "Húsz éve ismeri, beszélt vele. Jó menedzser, és főként erre lesz szükség.


A Híd környezetvédelmi programjából:

Quote:
a környezetvédelmi minisztérium nem gazdasági tárca

_________________
Sose vitatkozz idiótákkal. Lesüllyedsz a szintjükre és legyõznek a rutinjukkal.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
sajtkukacJoined: 27 Oct 2014
Posts: 481

PostPosted: Thu Jul 08, 2010 8:22 am    Post subject: Reply with quote

beeblebrox wrote:

A Híd környezetvédelmi programjából:

Quote:
a környezetvédelmi minisztérium nem gazdasági tárca


ezert tesznek oda szakembert, nem pedig csak parttagot mert a politikusok kozott Miklos Lacin kivul nem hiszem hogy lenne erre pelda.
Back to top
View user's profile Send private message
beeblebroxJoined: 27 Oct 2014
Posts: 868

PostPosted: Thu Jul 08, 2010 9:00 am    Post subject: Reply with quote

sajtkukac wrote:
beeblebrox wrote:

A Híd környezetvédelmi programjából:

Quote:
a környezetvédelmi minisztérium nem gazdasági tárca


ezert tesznek oda szakembert, nem pedig csak parttagot mert a politikusok kozott Miklos Lacin kivul nem hiszem hogy lenne erre pelda.


Környezetvédelmi minisztériumban a menedzser szerinted szakember? 8O Egyáltalán milyen irányú végzettsége van az úriembernek, a menedzser ugyanis napjainkban elég tág fogalom (pl. hulladékmentesítési- és higiéniai menedzser = takarítónő)
_________________
Sose vitatkozz idiótákkal. Lesüllyedsz a szintjükre és legyõznek a rutinjukkal.


Last edited by beeblebrox on Thu Jul 08, 2010 9:08 am; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
JanicsarJoined: 27 Oct 2014
Posts: 1071
Location: Egy város

PostPosted: Thu Jul 08, 2010 9:00 am    Post subject: Reply with quote

Miklós L. szakemberként került a minisztérium élére, és csak utána lett vezetőségi tag, vagy rosszul tudom? 1998 előtt fogalmam sem volt róla, hogy kicsoda.
_________________
Új megoldást találtam a szájszagom elleplezésére. Felemelem a karjaimat.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Belföld All times are GMT
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Page 4 of 5

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group