Kukac archí­vum Forum Index Kukac archí­vum
A www.kukac.sk archívuma
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Likvidatív jellegü háttérösszefonódások

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Kukac kávéház
View previous topic :: View next topic  
Author Message
happyJoined: 27 Oct 2014
Posts: 2043

PostPosted: Tue Nov 04, 2008 10:14 am    Post subject: Likvidatív jellegü háttérösszefonódások Reply with quote

Szerzö: Vladimír Pavlík

http://www.bohemia.htmlplanet.com/08/czako1.html

1. rész

Quote:
Statoèný obèan bezcitne zlikvidovaný ¹tátnou mafiou

Ing. Pavol Czako, roèník 1952, je poµnohospodársky in¾inier. Po skonèení V©P v Nitre v roku 1976 pracoval v poµnohospodárstve, pôsobil ako poslanec na úrovni MsNV v Nitre a neskôr v ZsKNV v Bratislave. V roku 1983 nastúpil na V¥K SR v Bratislave na odbor poµnohospodárstva a obchodu. V marci 1987 bol zvolený za predsedu JRD ©urany, mal 35 rokov a bol plný elánu.

Jeho problémy zaèali práve v dobe, keï JRD i¹lo do transformácie a valná hromada oprávnených osôb rozhodla, ¾e sa dru¾stvo rozdelí na men¹ie celky s právnou subjektivitou. Vtedy pôsobila v ©uranoch záujmová skupina µudí na èele s vtedaj¹ím primátorom, ktorá mala záujem o urèitú èas» dru¾stva „nezi¹tne sprivatizova»“. Bolo to v rokoch 1992-1994. Predmetnú èas» JRD ©urany kúpilo od Slovosivo ¹.p. v roku 1987, na základe riadnej kúpnej zmluvy za cca 280 000 korún, na rozvoj obchodnej èinnosti a spracovanie vlastných produktov. Na listoch vlastníctva, ktoré im boli predlo¾ené, boli aj nehnuteµnosti ktoré do tej doby prenajímali od Bytového podniku, ktorý organizaène patril MsNV ©urany. Po identifikácii parciel zistili, ¾e nehnuteµnosti boli súèas»ou kúpneho majetku od Slovosiva ¹.p., preto prestali plati» nájomné, èo dali Bytovému podniku na vedomie.

To od¹tartovalo jeho ¹ikanovanie, prenasledovanie a rôzne krivé obvinenia. Dòa 30. apríla 2007 poslal Ing. Pavol Czako zo ©urian otvorený list slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. S jeho obsahom boli oboznámení generálny prokurátor SR, minister spravodlivosti SR, minister vnútra SR, predsedníèka Ášstavného súdu SR, predseda Najvy¹¹ieho súdu SR, prezident SR, Transparency international, predseda Okresného súdu Nové Zámky, Exekútorský úrad – Mgr. Miroslav ©upa a TV Markíza. Na tento otvorený list plný otrasných svedectiev a faktov pri¹la len jediná odpoveï. Z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, napísaného 18. mája 2007 pod è.s.: 1756 – 2007 – BA, pod ktorým bola podpísaná JUDr. Tibenská. Oprávnene sa mô¾eme pýta»: èo bolo príèinou nereagovania dotyèných osôb a in¹titúcií? Jednalo sa o nepodlo¾ené tvrdenia, alebo príli¹ silné argumenty a dôkazy? Tak¾e sa zaèítajme do niektorých pasá¾í tohto otvoreného listu.

Podpísaný Ing. Pavol Czako prehlasujem na svoju èes», ¾e nie som vlastníkom ¾iadneho hnuteµného a nehnuteµného majetku. Mojim jediným príjmom je invalidný dôchodok vo vý¹ke 13 762 Sk. O majetok ma obrala exekúciou justièno-policajná mafia. Celú akciu proti mojej osobe riadi a koordinuje Jozef ©utka – otec sudcu ©peciálneho súdu J. ©utku. To, èo tvrdím, viem dokáza», ale nechce sa tým nikto zaobera». Od roku 1993 som podal niekoµko trestných oznámení a podaní orgánom èinných v trestnom konaní a¾ po Ášstavný súd SR. Niè sa v¹ak nerie¹i, resp., rie¹i, ale súdy neakceptujú moje dokumenty. Jeden z nich ako vzor prikladám. Tento doklad zapríèinil v¹etky problémy ktoré mám.

V roku 1994 i¹lo JRD ©urany do likvidácie a primátor ©utka sfal¹oval a antidátumoval doklady (sú súèas»ou tohto èlánku) vyrobené v roku 1994-95 na 5. júna 1991. Vyznaèené dokumenty v protokole è. 1 ktoré boli v správe Bytového podniku Nové Zámky prechádzajú do vlastníctva mesta ©urany a sú ovkladované Ing. Muchom v katastri. V protokole sú vedené ako neusporiadané, prièom mám list vlastníctva na ktorom je jediný vlastník Èeskoslovenský ¹tát – PNZZ n.p. a na základe kúpnej zmluvy (Hospodárskej zmluvy) s nástupníckou organizáciou Slovosivo. Výluèným vlastníkom sa stalo JRD ©urany.

V závere otvoreného listu Robertovi Ficovi sa pán Czako pýta, AKO SA MOHLA DOSTA« NA DOKLAD, (ktorý je autentickou súèas»ou tohto èlánku – pozn. autora V. P.) PEÈIATKA MESTA ©URANY Z ROKU 1991, HOCI SA JEDNÁ O PEÈIATKU PLATNÁš A® OD 1. 1. 1993???!!!

Podvod nezaujíma ani Fica ani ©peciálnu prokuratúru

®e Robert Fico nebol schopný na takéto záva¾ne fakty a obvinenia odpoveda» len dokazuje, ¾e tejto populistickej tlèhube sú problémy prenasledovaných a týraných slovenských obèanov domáhajúcich sa pravdy a spravodlivosti cudzie. No a keï som si preèítal uznesenie Ášradu ¹peciálnej prokuratúry z 13. apríla 2007 pod zn. VII/2 Gn 2029/06-41, kde sa ani jednou vetou prokurátor JUDr. Peter Kysel nezmieòuje o tom, ako sa VYROVNAL S KAUZOU SFAL©OVANIA RAZÁTKA MESTA ©URANY A SFAL©OVANIA VLASTNÁCKYCH DOKLADOV NA SPRÁVE KATASTRA V NOVÝCH ZÁMKOCH, TO TIE® NIEÈO DOKAZUJE. U¾ sa ani neèudujem, preèo táto mafia urobila s pána Czaka invalidného dôchodcu, preèo ho dohnala k trom mozgovým príhodám, preèo z neho urobili bezdomovca, rozvrátili mu man¾elstvo, preèo jeho a jeho rodinu cez falo¹né exekúcie okradli o vlastný majetok. Tak¾e si odcitujme z èasti tohto uznesenia.

Podµa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietam s»a¾nos» oznamovateµa Ing. Pavla Czaka, podanú proti uzneseniu vy¹etrovateµa PZ, Ášradu boja proti korupcii, Odboru boja proti korupcii Západ, Nitra zo dòa 28. 11. 2006, ÈVS: PPZ-80/BPK-Z-2006, ktorým podµa § 197 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku odmietol vec podozrenia zo spáchania trestného èinu zneu¾ívania právomoci verejného èiniteµa podµa § 158 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona úèinného do 31. 12. 2005, ktorého sa mali dopusti» sudca Najvy¹¹ieho súdu SR JUDr. ©tefanko, sudca Krajského súdu Nitra JUDr. Harbuta, JUDr. Hritzová, sudkyòa Krajského súdu Bratislava JUDr. ©ebestová, predseda Okresného súdu Nové Zámky JUDr. Kanás, sudkyòa Okresného súdu Nové Zámky JUDr. Miklová a bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Bernát na tom skutkovom základe, ¾e tieto osoby rozhodovali o jeho podaniach ako predsedu VARIANT, obchodného dru¾stva Nové Zámky, Jazdecká 14, súvisiacich s obdobím a priebehu konkurzu na majetok Výrobno-obchodného dru¾stva ©urany v likvidácii, ul. SNP 149. Konkrétne sa jednalo o súdne spory na úrovniach Okresného súdu Nové Zámky, Krajského súdu v Nitre a Najvy¹¹ieho súdu SR. Týmto sporom malo, podµa oznamovateµa, predchádza» sfal¹ovanie vlastníckych dokladov na Správe katastra v Nových Zámkoch k pozemku uvedenom ako parcela è. 20, nachádzajúcej sa v k.ú. mesta ©urany v prospech mesta ©urany v zastúpení vtedaj¹ieho primátora Jozefa ©utku a v neprospech Variant, obchodného dru¾stva Nové Zámky v zastúpení oznamovateµom ako predsedom. Toto ju nadobudlo kúpnou zmluvou od bývalého JRD 20. výroèia oslobodenia ÈSSR ©urany. Oznamovateµ ïalej v podaní poukazuje na prepojenos» uvádzaných podozrivých osôb a iných na Jozefa ©utku, v minulosti primátora a v súèasnosti zástupcu primátora mesta ©urany jednak priateµskými a kolegiálnymi vz»ahmi, ako i samotnou skutoènos»ou, ¾e pochádzajú zo ©urian resp. Nových Zámkov, preto¾e nie je dôvodná.

Ani v odôvodnení som nena¹iel èo len jednu vetu o tom, ako sa pán prokurátor vysporiadal s falo¹nou peèiatkou mesta ©urany v dokumentoch s dátumom 5. júna 1991, keï dotyèná peèiatka na dokumentoch bola platná a¾ od 1. 1. 1993. Vzhµadom na rozsiahlos» kauzy budú neskôr zverejnené ïal¹ie podrobnosti.


Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Kukac archí­vum Forum Index -> Kukac kávéház All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group